Vodní prvky v lázeňských lesích pomáhají přírodě

Vodní prvky vznikající v lázeňských lesích slouží ke zvýšení ekologické stability i druhové rozmanitosti, jejich plánování předcházel rozsáhlý průzkum

Pro zadržení vody v krajině a podporu ekologické stability jsou v Lázeňských lesích Karlovy Vary postupně budovány tůně a mokřady. Jejich umístění a technické provedení se opírá o rozsáhlou studii vodohospodářských opatření, která byla na základě zadání Magistrátu města Karlovy Vary zpracována odborníky z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). V plánu je také obnova dříve zaniklých nebo poškozených tůní a vodních nádrží, jako je Ovčí rybník nad Tuhnicemi.

Výstupem provedené studie bylo nalezení vhodných profilů pro založení a výstavbu vodních prvků, nádrží nebo tůní v Lázeňských lesích Karlovy Vary a také v dílčích povodích drobných vodotečí. Důvody, proč město vypracování studie zadalo, shrnuje náměstek primátorky, Petr Bursík: „Vodní prvky podpoří zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku vody z lesů, ve městě zajistí vytvoření dostatečné vodní zásoby pro závlahu a poslouží jako zdroj požární vody.“ Zpracování se na základě smlouvy mezi Magistrátem města Karlovy Vary a Fakultou stavební ČVUT v Praze ujal tým pod vedením doktora Adama Vokurky.

Tůně podporují vodní režim i výskyt nových druhů

Tůně, retenční nebo zásobní nádrže poslouží k zadržení vody, ale můžeme je také považovat za systém podporující ekologickou stabilitu. Mokřady, respektive tůně mají vysokou hladinu podzemní vody v úrovni kořenové zóny a pro zpomalení či zastavení vody slouží terénní úprava v podobě přirozené hrázky či zemního valu.

Velká plocha litorálního pásma, které tvoří plynulý přechod mezi vodním prostředím nádrže a okolním územím, navíc umožňuje rozvoj druhově bohaté vegetace a tím i vytvoření vhodného biotopu pro vodní druhy ptáků, obojživelníků a vodní bezobratlé živočichy.

Návrh nových vodohospodářských opatření respektuje přírodní podmínky

Pro vytvoření tůně nebo mokřadu jsou přednostně vybírány lokality se stagnující vodou, které nevyžadují výrazné zásahy do vodního režimu. „Výsledky provedeného výzkumu používáme jako podklad při budování tůní, kterých jsme za poslední dva roky vytvořili dvacet devět, a letos plánujeme dalších patnáct,“ doplňuje ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, Stanislav Dvořák, a navazuje: „K financování tůní využíváme podporu od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.“

Obnovují se i původní nádrže

Mezi zásadní plánované rekonstrukce patří obnova funkčních objektů u vodní nádrže Ovčí rybník a tůně nad Ovčím rybníkem. „V současné době je Ovčí rybník sice funkční, napuštěný, nicméně jeho objekty jsou ve špatném stavebně technickém stavu. Chybí bezpečnostní přeliv, výpustné zařízení je na hranici životnosti a není jasný stav výpustného potrubí, hráz je místy sesedlá, nerovná s řadou vzrostlých stromů na koruně a silným prokořeněním. Jakýkoliv drobný vývrat proto hrozí kolizním stavem zemní hráze,“ varuje Adam Vokurka.

Úpravy na Ovčím rybníku budou provedeny tak, aby fungoval jako biotopová nádrž pro karase obecného a jiné chráněné druhy ryb a obojživelníků. Pod rybníkem je díky místní morfologii možné vybudovat až dvě mokřadní nádrže, nad ním pak díky patrným zbytkům zemní hrázky druhou mělkou nádrž mokřadního charakteru s rozsáhlým litorálním pásmem. „Obě lokality, fungující jako mokřady, by měly být využity pro posílení retence vody v krajině a zároveň pro vytvoření vhodných biotopů pro další na vodě závislé organismy,“ shrnuje Vokurka.

Zdroj a foto: Magistrát města Karlovy Vary

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře