V Karlovarském kraji žije třetí největší podíl cizinců mezi regiony ČR

V Karlovarském kraji žilo k 31. 12. 2022 celkem 38 533 cizinců. To představuje 13,1 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o třetí největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze a Plzeňském kraji.

Nejpočetnější skupinu tvořili Ukrajinci (55,2 % všech cizinců v kraji). Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 23 715, zhruba čtyři pětiny z tohoto počtu bylo evidováno na úřadech práce a jedna pětina měla platné živnostenské oprávnění.

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2022 celkem 38 533 cizinců, z nichž více než polovina (54,3 %) byly ženy. Oproti minulému roku tak jejich počet doznal prudký nárůst, a to o 80,9 % na 17 229. K meziročnímu navýšení počtu cizinců došlo ve všech regionech ČR bez výjimky, nejvyšší nárůst byl přitom zaznamenán v Kraji Vysočina (o 121 %), v celé ČR pak tento nárůst činil 69,1 %.

Současně s počtem narůstá i podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel. V Karlovarském kraji tvořili na konci roku 2022 cizinci 13,1 % všech obyvatel kraje. Vyšší podíl cizinců vykazovaly pouze Hlavní město Praha (25,4 %) a Plzeňský kraj (13,3 %). Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k nárůstu podílu cizinců napříč celou ČR, v našem kraji se tento podíl zvýšil o 5,6 procentního bodu, což je o 1,6 procentního bodu více, než kolik činí celorepublikový průměr. Nejvíce se ve sledovaném roce navýšil podíl cizinců v Hlavním městě Praze, a to o 6,9 procentního bodu.

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořili Ukrajinci, kterých zde žilo podle údajů Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2022 celkem 21 270. To představuje více než polovinu (55,2 %) všech cizinců v našem regionu. Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Vietnamu (17,0 %), Slovenska (5,9 %), Ruska (5,4 %) a Německa (4,6 %).

V meziokresním srovnání vykazoval nejvyšší počet cizinců okres Karlovy Vary (17 920), mnoho jich našlo i svůj domov v okrese Cheb (15 869). Naproti tomu v sokolovském okrese žije pouze 12,3 % z celkového počtu cizinců v našem kraji.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 12. 2022 zaměstnáno celkem 23 715 cizinců, z toho 11 441, tj. 48,2 % žen. Většina z nich (18 804, tj. 79,3 % všech zaměstnaných cizinců) byla evidována na úřadech práce kraje. Mezi těmito cizinci bylo nejvíce Ukrajinců, ti tvořili téměř třetinu (31,2 %) všech cizinců evidovaných na úřadech práce. Dále byli významněji zastoupeni Slováci (11,7 %) a Vietnamci (9,2 %). Platné živnostenské oprávnění mělo celkem 4 911, tj. 20,7 % z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji. Mezi nimi převládali Vietnamci, kterých bylo více než polovina (55,9 % všech cizinců se živnostenským oprávněním). Druhou nejčastěji zastoupenou skupinou byli Ukrajinci, kterých bylo mezi těmito cizinci 15,8 %.

Téměř polovina cizinců evidovaných na úřadech práce i těch s platným živnostenským oprávněním žila v okrese Cheb a významný byl i podíl zaměstnaných cizinců obou kategorií v okrese Karlovy Vary (zhruba 40 %). V okrese Sokolov byl podíl těchto cizinců v rámci Karlovarského kraje nejnižší.

Pokud se zaměříme na věkovou strukturu cizinců, žijících na území Karlovarského kraje, zjišťujeme, že téměř polovina z nich je ve věku 30–54 let. Mezi cizinci je 17,9 % dětí do 14ti let a senioři ve věku ve věku 65 a více let jsou zastoupeni 8,2 %. Průměrný věk cizinců v našem kraji činí 37,4 let. Nejstarší cizinci přitom žijí v okrese Karlovy Vary (průměrný vek 38,3 let), kde je i největší zastoupení cizinců-seniorů (10,1 %).

Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1) Za cizince jsou v ČR považovány osoby s jiným než českým státním občanstvím, osoby bez státního občanství a rovněž osoby s více občanstvími, z nichž žádné není státním občanstvím ČR. Jedná se o občany zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu, občany ostatních zemí s povolením k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu nebo pobývající v ČR na základě víz nad 90 dní a cizince pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany. Nejsou zahrnuti cizinci s aktuálně platným azylem v ČR (kteří jsou považováni za součást populace ČR).

Info – Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře