Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2020
Bydlení je téma často spojované s kvalitou života obyvatel České republiky jako celku i v její územní struktuře. Rozvoj bytové výstavby je jedním ze základních parametrů celkového rozvoje území, proto je mu věnována zvýšená pozornost nejen ze strany státu, ale i ze strany regionálních orgánů státní správy a samosprávy.

Vývoj bytové výstavby prošel z dlouhodobého pohledu řadou změn. Po roce 1989 došlo k výraznému útlumu výstavby nových bytů, přičemž tento proces se zastavil ve druhé polovině devadesátých let minulého století, kdy se začíná rozvíjet trh s pozemky a projevuje se působení nových finančních produktů (hypotéky, stavební spoření). Následovalo oživení s postupným nárůstem až do roku 2007, pak se v počtu dokončených bytů projevila hospodářská krize, která znamenala pokles až do roku 2014, ale od roku 2015 zaznamenáváme opět tendenci růstu. V dynamice rozvoje výstavby bytů však existují významné regionální rozdíly a také se stále projevuje tzv. suburbanizační proces, který se vyznačuje rozsáhlejší výstavbou bytů v zázemí velkých měst.

Přestože celá oblast bydlení a s ní související bytová výstavba představuje specifický druh trhu, který reaguje především na nabídku a na poptávku po bytech, může být fungování tohoto trhu do jisté míry ovlivňováno koncepcí bytové politiky státu. Jde zejména o vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech účastníků trhu s byty. V dubnu 2021 schválila Vláda ČR Koncepci bydlení České republiky 2021+, která navazuje na předchozí koncepce a stanovuje směry státní podpory bytové politiky po roce 2021 a nástroje pro její uplatňování. Nová koncepce je zaměřena především na podporu nájemního a družstevního bydlení, důraz je kladen také na problematiku sociálního bydlení. Cílem této koncepce je vytvářet podmínky k tomu, aby bydlení bylo pro občany dostupné a kvalitní.

Cíle bytové politiky jsou konkrétně naplňovány právními předpisy a řadou podpůrných nástrojů v oblasti bydlení. Státní programy podpory bydlení jsou zejména v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení. K hlavním programům v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj patří podpora stavebního spoření, podpora hypotečních úvěrů a vyhlašování podprogramů podpory bydlení. Na realizaci těchto programů se podílí nejen Ministerstvo pro místní rozvoj, ale samozřejmě také kraje a obce jako orgány územní samosprávy. V současné době je projednávána reforma stavebního zákona a souvisejících předpisů se zaměřením na urychlení procesu výstavby a odstranění překážek rozvoje bydlení v České republice, například složitosti a časové náročnosti procesu získání stavebního povolení.

Bytová výstavba
  • V letech 2001 až 2020 byla v Karlovarském kraji povolena výstavba 14 603 bytů, což představuje pouze 2,2 % z celkového počtu zahájených bytů v ČR. Stavba téměř poloviny těchto nových bytů (47,1 %) byla zahájena v rodinných domech a skoro čtvrtina v domech bytových (22,9 %).
  • Ve sledovaném období bylo na území našeho kraje dokončeno celkem 11 306 bytů, přičemž vyšší dynamika v počtu dokončených bytů byla zaznamenána v prvních deseti letech, tj. do roku 2010. Téměř dvě třetiny dokončených bytů se nacházelo v rodinných domech.
  • Nejvyšších hodnot ukazatele intenzity bytové výstavy, tzn. počtu dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu, bylo ve sledovaném dvacetiletém období dosaženo v letech 2005 a 2010, ve kterých byla dokončena výstavba 3,8, resp. 2,8 bytu v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu. Naopak nejnižší hodnoty dosáhl tento ukazatel v roce 2014 (1,1 bytu). V mezikrajském srovnání dosahuje Karlovarský kraj dlouhodobě jedny z nejnižších hodnot intenzity bytové výstavby.
  • V rámci Karlovarského kraje vykazoval nejvyšší intenzitu bytové výstavby SO ORP Mariánské Lázně, naopak nejnižší hodnoty zaznamenaly SO ORP Kraslice a Aš.
  • Obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných i bytových domech se ve sledovaných deseti letech pravidelně postupně snižovala.
  • Podíl dokončených bytů v energetické třídě C, tedy úsporných, se v průběhu hodnoceného období snižoval ve prospěch bytů energetické třídy B (velmi úsporných), a to jak v nových rodinných domech, tak i v nových bytových domech.
  • Při pohledu na vývoj bytové výstavby v rodinných domech můžeme vysledovat, že stále oblíbenějšími se stávají dřevostavby.

Celou publikaci Bytová výstavba v Karlovarském kraji si můžete stáhnout ZDE

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře