dopravní nehody, pátrání, Krimi zprávy, zprávy karlovarsko, policie, dopravní policie, cizinecká policie, pátrání, kriminální policie,

Vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti v Karlovarském kraji za rok 2023. Zhodnocení bezpečnostní situace a práce Policie ČR. 

Ve středu dne 24. ledna 2024 proběhla tisková konference, kde ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Michal Šavrňa, náměstek ředitele pro SKPV plk. JUDr. Josef Rada, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality mjr. Bc. Roman Kohout, ředitelé územních odborů – plk. Ing. Pavel Siebenbürger, plk. Mgr. Karel Stodola, plk. Mgr. Miroslav Gonos a vedoucí odboru služby dopravní policie plk. Mgr. Pavel Žíha prezentovali vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti v Karlovarském kraji za rok 2023.
Zpravy Karlovarsko Vyhodnoceni kriminality a dopravni nehodovosti v Karlovarskem kraji za rok 2023

V roce 2023 bylo na území Karlovarského kraje registrováno 5 041 trestný činů. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 102 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 2,1 % více. S dodatečně objasněnými skutky z předchozích let činí objasněnost 63,94 %. Objasněnost Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je tak nad celorepublikovým průměrem, který je přibližně 55 %.

Pro spáchání trestné činnosti bylo stíháno 2 707 osob (z toho 1 444 recidivistů), což je o 220 osob více než v roce 2023. Procentuálně to představuje navýšení o 8,30 %.

V loňském roce došlo v Karlovarském kraji opět k nárůstu statisticky registrovaných případů spáchaných v prostředí internetu a opět se tak potvrdilo, že se trestná činnost více přesouvá do virtuálního prostředí. Pachatelé v tomto prostředí využívají sofistikovanější způsoby páchání trestné činnosti a její objasnění je náročnější. I z tohoto důvodu je zvýšena preventivní činnost v oblasti páchané trestné činnosti v kyberprostoru. Veřejnosti jsou pravidelně poskytovány preventivní rady týkající se dané problematiky, jako např. jakým způsobem mají chránit své úspory, aby se nemohli stát obětí útočníka nebo také jak chránit své osobní údaje a nikomu je po telefonu, e-mailem ani SMS zprávou nesdělovat. Tyto preventivní činnosti jsou prezentovány formou tiskových zpráv, ale také přímo v „terénu“, například v knihovnách či infocentrech nebo v rámci přednášek pro veřejnost. V nadcházejícím období bude trestná činnost v online prostředí i nadále jednou z našich hlavních priorit.

Nárůst byl zaznamenán také u majetkové kriminality. Naopak k poklesu došlo u násilné kriminality, mravnostní kriminality nebo hospodářské kriminality.

Nárůst kriminality v roce 2022 je tak pouze návratem do doby „před covidové“ a zjištěná trestná činnost tak nevybočuje z průměru v letech 2016 – 2020.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo v Karlovarském kraji v roce 2023 spácháno 405 trestných činů. Oproti roku 2022 došlo k poklesu o 11 trestných činů (- 2,64 %). Objasněnost násilných trestných činů s dodatečně objasněnými skutky činila v roce 2023 celkem 81,48 %.

V oblasti násilné kriminality lze konstatovat, že došlo k poklesu u všech sledovaných trestných činů. Nejčastěji z oblasti násilné kriminality řešili kriminalisté trestné činy ublížení na zdraví ve 116 případech, což je pokles o 8 případů (- 6,45 %),  porušování domovní svobody ve 100 případech, což je nárůst o 19 případů (+ 15,97 %), nebezpečné vyhrožování ve 43 případech, pokles o 4 případy (- 8,51 %), loupeže ve 40 případech, pokles o 7 případů (-14,89 %) a vydírání ve 39 případech, které bylo stejné jako v předchozím roce.

Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali celkem 6 vražd a u všech se podařilo zjistit pachatele, došlo tak opět k 100 % objasněnosti. Jednalo se o 3 dokonané a 3 nedokonané vraždy. Poslední vraždou minulého roku byl případ, kdy muž uškrtil svého známého a poté jeho tělo vhodil do kontejneru. Proběhla rozsáhlá pátrací akce na skládce komunálního odpadu v Činově, kde se po několika hodinách podařilo najít tělo pohřešovaného muže. Psali jsme zde

Registrovaná kriminalita loupeží v roce 2023 činila 40 skutků, což je oproti roku 2022 pokles o 7 případů  (- 14, 9 %). Počet objasněných loupeží se snížil na 31 případů, což je pokles o 4 případy (-11,4 %).

Počet objasněných skutků násilné kriminality se na území Karlovarského kraje oproti stejnému období předchozího roku snížil na 259 skutků, což je pokles o 9 skutků (- 3,4 %). Celkem včetně dodatečně objasněných bylo objasněno 330 skutků.

DROGOVÁ KRIMINALITA

Kriminalisté v oblasti drogové kriminality realizovali 86 případů, přičemž odhalili 6 pěstíren konopí a 4 varny pervitinu.

V roce 2023 byl zaznamenán počet trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a s jedy na téměř stejné úrovni, a to 86 případů, což je pokles oproti předchozímu roku o 4 případy (- 4,44%). K nárůstu došlo v roce 2023 u trestného činu Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, kdy kriminalisté řešili 37 případů, což je nárůst o 19 případů (+51,35 %).

Celková objasněnost drogové kriminality v roce 2023 činila 63,16 %.

K výskytu OPL na území Karlovarského kraje v období roku 2023 lze uvést, že největší podíl na trhu nadále zastává marihuana a pervitin, vyskytuje se v menší míře i kokain a heroin.

Mezi jeden z největších záchytů drog v uplynulém roce patřila realizace s krycím názvem „MOUKA“, v rámci které byly zajištěny 3 varny pervitinu a přibližně 1,5 kilogramu pervitinu. O realizaci jsme informovali zde

MRAVNOSTNÍ KRIMINALITA

Mravnostních deliktů bylo v roce 2023 v Karlovarském kraji spácháno 86, z čehož u 61 z nich si pachatelé vyslechli obvinění. Při srovnání roku 2023 a 2022 byl zaznamenán mírný pokles mravnostních trestných činů o 4 skutky, což činí pokles o 4,44 %. Objasněnost stoupla u těchto trestných činů o 29,8 %. Včetně dodatečně objasněných bylo objasněno 92 případů.

Nejčastějšími páchanými trestnými činy bylo znásilnění ve 33 případech, což je nárůst o 7 případů (+ 26,9 %) a pohlavní zneužití ve 20 případech, kde byl zaznamenán pokles o 6 případů (- 23,08 %). Lze říci, že pachatelé těchto trestných činů byli zejména osoby mající vztah k poškozeným, a to s přímou vazbou na poškozené.

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Karlovarského kraje v roce 2023 došlo k 2 557 majetkovým trestným činům, což je o 209 trestných činů více než v předchozím roce. Došlo tedy k nárůstu o 8,90 %.  Počet objasněných skutků majetkové kriminality se zvýšil oproti předchozímu roku o 12,6 %.

Celkově došlo k poklesu krádeží vloupáním. V roce 2022 jich bylo 946 a v roce 2023 pak 892, což je pokles o 54 případů (- 5,7 %).  K nárůstu v této kategorii majetkové kriminality došlo pouze u krádeží vloupáním do bytů o 27 případů (+ 55,1 %) a rodinných domů o 5 případů (+ 9,6 %). Počet objasněných skutků se u krádeží vloupáním do bytů zvýšil o 57,1 %. Stejně tak počet objasněných skutků u krádeží do vloupání do rodinných domů, který se taktéž zvýšil, a to o 23,1 %.

K poklesu došlo například u krádeží vloupáním do víkendových chat o 9 případů (- 11 %) nebo do motorových vozidel o 62 případů (- 32 %).

Nárůst byl zaznamenán u krádeží prostých, kterých bylo v roce 2022 řešeno 753 a v roce následujícím 960. Došlo tak k nárůstu o 207 skutků (+ 27,49 %). Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech ve 399 případech (+ 152 případů, + 61,54 %), krádeže motorových vozidel v 59 případech (+ 10 případů, + 20,41 %), krádeže jízdních kol ve 47 případech (+ 16 případů, + 51,61 %) nebo kapesní krádeže ve 26 případech (+ 8 případů, + 44,44 %). Objasněnost krádeží prostých se zvýšila v roce 2023 oproti předchozímu roku o 31,8 %.

Registrovaná kriminalita ostatních majetkových trestných činů v roce 2023 činila 705 skutků, což je nárůst o 56 případů (+ 8,6 %) oproti předchozímu roku. Nejčastěji docházelo v rámci tohoto druhu trestné činnosti k podvodům ve 423 případech (+ 56 případů, + 15,26 %), poškození cizí věci ve 130 případech (+ 25 případů, + 23,81 %) nebo zpronevěry ve 27 případech (+ 1 případ, + 3,85 %). K poklesu došlo u neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku v 88 případech (-14 případů, – 18,82 %). Objasněnost se snížila o 25,8 %.

U ostatní kriminality došlo k nárůstu například u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ve 491 případech (+ 35 případů, + 7,68 %) nebo u ohrožení pod vlivem návykové látky ve 311 případech (+ 36 případů, + 13,09 %). Objasněnost skutků ostatní kriminality se zvýšila o 5,2 % a objasněnost zbývající kriminality se taktéž zvýšila o 8,1 %.

HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA

Porovnáním spáchaných trestných činů za rok 2022 a 2023 bylo zjištěno, že došlo k poklesu celkového počtu zaznamenaných trestných činů hospodářského charakteru. V roce 2022 bylo zjištěno 567 trestných činů, v roce 2023 pak bylo zjištěno 352 trestných činů, což je tedy pokles o 215 případů (- 37,92 %).

Nárůst byl zaznamenán například u padělání a pozměnění peněz, kdy v roce 2023 došlo k 50 případů, což je nárůst o 6,38 % oproti předchozímu roku. 

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA A OSTATNÍ KRIMINALITA PÁCHANÁ V KYBERPROSTORU

V Karlovarském kraji bylo v roce 2023 zjištěno 649 případů IT kriminality, v předchozím roce bylo zjištěno 587 případů. Došlo tak k nárůstu oproti roku 2022 o 62 případů. V procentuálním vyjádření tedy o 10,56 %. Objasněnost IT kriminality v roce 2023 činila 22,43 %.

Kybernetická kriminalita tvoří specifickou část páchané trestné činnosti, u které pachatel využívá virtuální prostředí. V tomto prostředí jedná za využití informačních a komunikačních technologií. Jako i v předcházejícím roce byl nejčastějším trestným činem podvod v prostředí internetu. Pachatelé této formy trestné činnosti využívají anonymitu prostředí a důvěřivost poškozených a pod smyšlenými legendami získávají od poškozených finanční prostředky.

Do této oblasti však lze zahrnout i další podobné podvodné jednání spočívající ve vylákání finančních prostředků pod legendou navázání partnerského vztahu, vylákání finančních prostředků pod legendou investování a úhrady investic. U podvodů v oblasti investování a zhodnocování úspor navíc dochází nejprve k získání vzdáleného přístupu do zařízení poškozeného za využití nástrojů pro vzdálenou správu zařízení a poté teprve dojde k průniku do internetového bankovnictví, odkud jsou odčerpány finanční prostředky. Tento druh kriminality je oproti předchozím obdobím na vzestupu a je páchán z míst mimo území České republiky. Odčerpané finanční prostředky se pak transformují do virtuálních měn, které lze jen velmi omezeně trasovat a nalézt jejich konečného držitele.

Obdobně jako u podvodů pachatelé využívají anonymitu internetového prostředí, aby skryli svou skutečnou identitu a to zejména pro navazování kontaktů s nezletilými se sexuálními úmysly, jako i distribuci takových materiálů. Dochází tak k páchání různých forem trestné činnosti zejména pak dětské pornografie představující vyhledávání, stahování a šíření pornografických multimediálních souborů aktérek i aktérů dětského věku, ale také vyvíjení sexuálního nátlaku a vyžadování zasílání takových vlastních pornografických materiálů přímou komunikací od nezletilých osob. Dále, navazování nedovolených kontaktů s dětmi, zpravidla zasíláním vlastních pornografických souborů mužskými pachateli nezletilým dívkám. 

Oproti předchozím obdobím dochází k značnému nárůstu trestných činů, u kterých jsou využívány virtuální měny, jako nástroj k převodu odcizených finančních prostředků, který značně omezuje možnost dohledat jejich příjemce. Formy páchání kybernetické kriminality jsou značně variabilní, jako i prostředí, ve kterém dochází k jejich páchání. Současně s neustálým rozvojem v oblasti informačních technologií vzniká stále nový prostor k jejímu páchání.

KRIMINALITA PÁCHANÁ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚZEMNÍCH ODBORŮ

ÚZEMNÍ ODBOR KARLOVY VARY

V roce 2023 bylo v teritoriu územního odboru Karlovy Vary registrováno celkem 2 096 trestných činů. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 179 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy 9,3 % více. Objasněnost činila 50,19 %.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Karlovarsku v roce 2023 spácháno 161 trestných činů. Oproti roku 2022 došlo k poklesu o 6 trestných činů (- 3,6 %).

Na Karlovarsku v roce 2023 došlo k 3 vraždám, které byly všechny objasněny.

Nejčastěji na úseku násilné trestné činnosti kriminalisté na Karlovarsku řešili trestné činy úmyslné ublížení na zdraví v 57 případech (- 9 případů), porušování domovní svobody v 27 případech (+ 3 případy), nebezpečné vyhrožování ve 21 případech (+ 8 případů), loupež v 17 případech (0) a vydírání ve 14 případech (- 2 případy).

V roce 2023 bylo objasněno 115 trestných činů násilné kriminality, což je pokles oproti předchozímu roku o 5 případů (- 4,1 %).

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Karlovarska došlo v roce 2023 k 1 098 trestným činům. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 118 případů (+ 12 %). V roce 2023 bylo objasněno 368 trestných činů majetkové kriminality, což je nárůst oproti předchozímu roku o 24 případů (+ 6,9 %).

Na Karlovarsku došlo v roce 2023 k 405 skutkům krádeží vloupáním, což je o 12 skutků (+ 3 %) více než v předchozím roce, kdy došlo k 393 skutkům. Nejčastěji kriminalisté na Karlovarsku u krádeží vloupáním řešili vloupání do ostatních objektů ve 169 případech (+ 22 případů), vloupání do motorových vozidel v 56 případech (- 7 případů), vloupání do rodinných domů ve 27 případech (+ 4 případy) a do bytů ve 29 případech (+ 5 případů), víkendových chat ve 41 případech (0) a vloupání do obchodů v 10 případech (- 15 případů). Objasněnost krádeží vloupáním klesla v roce 2023 oproti předchozímu roku o 8,9 %.

Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Karlovarsku 371 skutků, což je o 74 skutků více (+ 24,9 %), než v předchozím roce, kdy došlo ke 297 skutkům. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech ve 143 případech (+ 62 případů), krádeže motorových vozidel v 16 případech (- 4 případy), krádeže jízdních kol ve 23 případech (+ 11 případů) nebo kapesní krádeže ve 12 případech (+ 6 případů). Objasněnost krádeží prostých vzrostla o 33, 7 %.

Registrovaná kriminalita u ostatních majetkových činů na Karlovarsku činila 322 skutků, což je o 32 skutků více (+ 11 %) než v předchozím roce, kdy bylo 290 skutků. Kriminalisté na Karlovarsku řešili v roce 2023 187 případů podvodů (+ 13 případů), poškození cizí věci v 58 případech (+17 případů) a zpronevěru ve 14 případech (+ 4 případy). Objasněnost u ostatních majetkových činů klesla o 36,5 %.

Jeden z ohavných případů z Karlovarska, který byl v roce 2023 realizován, byl případ týrání zvířat. Obviněný muž vyhodil z 5. patra panelového dobu svého psa, který následně zraněním podlehl. O případu jsme informovali zde

ÚZEMNÍ ODBOR SOKOLOV

V roce 2023 bylo v teritoriu územního odboru Sokolov registrováno celkem 1 208 trestných činů. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 19 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 1,5 % více. Objasněnost činila 55,30 %.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Sokolovsku v roce 2023 spácháno 121 trestných činů. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 8 trestných činů (+ 7 %).

Na Sokolovsku došlo v roce 2023 k jedné vraždě, která byla objasněna.

Nejčastěji na úseku násilné trestné činnosti kriminalisté na Sokolovsku řešili trestné činy úmyslné ublížení na zdraví ve 36 případech (+ 1 případ), porušování domovní svobody ve 24 případech (+ 5 případů), vydírání ve 14 případech (- 1 případ), nebezpečné vyhrožování ve 14 případech (+ 4 případy) a loupež v 10 případech (- 6 případů).  

V roce 2023 bylo objasněno 74 trestných činů násilné kriminality, což je nárůst oproti předchozímu roku o 2 případy (+ 2,7 %).

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Sokolovska došlo v roce 2023 k 583 trestným činům. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 62 případů (+ 11,9 %). V roce 2023 bylo objasněno na Sokolovsku 250 trestných činů majetkové kriminality, což je nárůst oproti předchozímu roku o 33 případů (+ 15,2 %).

Na Sokolovsku došlo v roce 2023 k 161 skutkům krádeží vloupáním, což je o 17 skutků (- 9,5 %) méně než v předchozím roce, kdy došlo k 178 skutkům. Objasněnost krádeží vloupáním klesla v roce 2023 oproti předchozímu roku o 10,6 %. Nejčastěji kriminalisté na Sokolovsku u krádeží vloupáním řešili vloupání do ostatních objektů v 74 případech (+ 3 případy), vloupání do vozidel ve 22 případech (- 19 případů), vloupání do bytů ve 24 případech (+ 14 případů), do rodinných domů v 11 případech (+ 3 případy), víkendových chat v 8 případech (- 14 případů) a vloupání do obchodů v 6 případech (+ 3 případy).

Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Sokolovsku 241 skutků, což je o 59 skutků více (+ 32,4 %), než v předchozím roce, kdy došlo k 182 skutkům. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech ve 114 případech (+ 55 případů), krádeže motorových vozidel v 12 případech (+ 2 případy), krádeže jízdních kol v 7 případech (+ 2 případů) nebo kapesní krádeže v 5 případech (+ 3 případy). Objasněnost krádeží prostých vzrostla o 25,7 %.

Registrovaná kriminalita u ostatních majetkových činů na Sokolovsku činila 181 skutků, což je o 20 skutků více (+ 12,4 %) než v předchozím roce, kdy bylo 161 skutků. Kriminalisté na Sokolovsku řešili v roce 2023 104 případů podvodů (+ 13 případů), poškození cizí věci v 37 případech (+ 16 případů) a zpronevěru v 7 případech (- 1 případ). Objasněnost u ostatních majetkových činů vzrostla o 30,4 %.

ÚZEMNÍ ODBOR CHEB

V roce 2023 bylo v teritoriu územního odboru Cheb registrováno celkem 1 737 trestných činů. Oproti roku 2022 došlo k poklesu o 96 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 5,2 % méně. Objasněnost činila 50,83 %.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Chebsku v roce 2023 spácháno 123 trestných činů. Oproti roku 2022 došlo k poklesu o 13 trestných činů (- 9,5 %).

Na Chebsku došlo ke 2 vraždám, které byly objasněny.

Nejčastěji na úseku násilné trestné činnosti kriminalisté na Chebsku řešili trestné činy porušení domovní svobody ve 49 případech (+ 11 případů), úmyslné ublížení na zdraví ve 23 případech (0), loupež ve 13 případech (- 1 případ), vydírání v 11 případech (+ 3 případy) a nebezpečné vyhrožování v 8 případech (- 16 případů).

V roce 2023 bylo objasněno 70 trestných činů násilné kriminality, což je pokles oproti předchozímu roku o 6 případů (-7,8 %).

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Chebska došlo v roce 2023 k 876 trestným činům. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 29 případů (+ 3,4 %).

V roce 2023 bylo objasněno na Chebsku 319 trestných činů majetkové kriminality, což je nárůst oproti předchozímu roku o 48 případů (+ 17,7 %).

Na Chebsku došlo v roce 2023 k 326 skutkům krádeží vloupáním, což je o 49 skutků (- 13 %) méně než v předchozím roce, kdy došlo k 375 skutkům. Nejčastěji kriminalisté na Chebsku u krádeží vloupáním řešili vloupání do ostatních objektů ve 106 případech (- 26 případů), vloupání do motorových vozidel v 54 případech (- 36 případů), vloupání do rodinných domů v 19 případech (- 2 případy) a do bytů ve 23 případech (+ 8 případů), víkendových chat ve 24 případech (+ 5 případů) a vloupání do obchodů v 23 případech (+ 2 případy). Objasněnost krádeží vloupáním vzrostla v roce 2023 oproti předchozímu roku o 12,5 %.

Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Chebsku 348 skutků, což je o 74 skutků více (+ 27 %), než v předchozím roce, kdy došlo ke 274 skutkům. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech ve 142 případech (+ 35 případů), krádeže motorových vozidel v 31 případech (+ 12 případů),  krádeže jízdních kol ve 17 případech (+ 3 případů) nebo kapesní krádeže v 9 případech (- 1 případ). Objasněnost krádeží prostých vzrostla o 34,8 %.

Registrovaná kriminalita u ostatních majetkových činů na Chebsku činila 202 skutků, což je o 4 skutky více (+ 2 %) než v předchozím roce, kdy bylo 198 skutků. Kriminalisté na Chebsku řešili v roce 2023 132 případů podvodů (+ 30 případů), poškození cizí věci v 35 případech (- 8 případů) a zpronevěru v 6 případech (- 2 případy). Objasněnost u ostatních majetkových činů klesla o 7,77 %.

Jedním z otřesných objasněných případů z Chebska byl případ brutálního napadení seniorky v Chebu šestadvacetiletým cizincem. Bezprostředně po činu byl zdržen policisty. Poté byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. O případu jsme informovali zde

DOPRAVNÍ NEHODOVOST V KARLOVARSKÉM KRAJI

Na území Karlovarského kraje řešili policisté v roce 2023 celkem 2 670 dopravních nehod, při kterých bylo 15 osob usmrceno. Ve srovnání s rokem 2022 se jedná o minimální nárůst dopravních nehod, konkrétně v roce 2023 bylo o pouhých 18 dopravních nehod více. Usmrceno bylo v předchozím roce na silnicích v kraji 12 osob. Při dopravních nehodách v roce 2023 bylo 60 osob těžce zraněno, což je o 18 méně, než v roce 2022. Lehce zraněno bylo v minulém roce 670 osob, tedy o 17 více, než v roce předchozím. Hmotná škoda při dopravních nehodách v roce 2023 činila zhruba 158 milionů korun.

Jednoznačně nejtragičtějším obdobím v roce 2023 byla noc z 27. na 28. května, kdy při dvou dopravních nehodách bohužel zemřelo 5 osob. Tragická dopravní nehoda u Dolního Žandova na Chebsku si vyžádala dvě oběti. O několik hodin později došlo k dopravní nehodě u Žalmanova na Karlovarsku, při které zemřely tři osoby.

V roce 2023 byl nejčastější příčinou dopravních nehod nesprávný způsob jízdy, a to 1 759 případech, což je zejména nevěnování se řízení motorového vozidla a situaci v silničním provozu. Další nejčastější příčinou dopravních nehod byla například nepřiměřená rychlost ve 400 případech a nedání přednosti ve 229 případech.

V roce 2023 bylo zaznamenáno méně srážek s lesní zvěří či domácím zvířetem než v předchozím roce. V roce 2023 bylo zaznamenáno 116 srážek s lesní zvěří a 9 srážek s domácím zvířetem. V obou případech je to snížení o čtyři srážky než v roce 2022.

Nejčastěji docházelo v roce 2023 k dopravním nehodám v pátek (454 dopravních nehod) a ve čtvrtek (428 dopravních nehod). Naopak k nejméně dopravním nehodám docházelo během nedělí, kdy policisté řešili 323 dopravních nehod. Největší pokles dopravních nehod byl evidován v sobotu. Během tohoto dne bylo o 45 dopravních nehod méně než v roce 2022, kdy bylo 303 dopravních nehod.

V obci došlo v roce 2023 k 1 783 dopravním nehodám a mimo obec k 887 dopravním nehodám.

Na dálnici došlo v roce 2023 k 124 dopravním nehodám, což je oproti loňsku o 28 dopravní nehod více, než v roce 2022. Na silnicích prvních tříd došlo k 317 dopravním nehodám, na silnicích druhých tříd k 381 dopravním nehodám a na silnici třetích tříd k 400 dopravním nehodám.

V roce 2023 byly na území Karlovarského kraje vyhlašovány dopravně bezpečnostní akce zaměřené na celkový dohled nad bezpečnostní a plynulostí v silničním provozu, zejména pak na dohled nad jízdou pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek, nevěnování se řízení motorového vozidla, používání pásů a zádržných systémů a dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy. Dopravní policisté se rovněž zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a řidiči motocyklů.

Taktéž bylo v roce 2023 vyhlášeno mimořádně několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na kontrolu motorových vozidel, a to zejména v rámci nelegální migrace.

CIZINECKÁ POLICIE A MIGRACE

Stejně tak jako v předchozích letech, tak i v roce 2023, byla policisty z odboru cizinecké policie realizována opatření směřujících k odhalování nelegální migrace a odhalování protiprávních jednání cizinců nebo občanů České republiky, popřípadě právnických osob nebo fyzických osob podnikajících, souvisejících s porušováním zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Pozornost byla zaměřena jak na realizaci kontrolních opatření, tak na realizaci opatření spadající do oblasti represivní.

Jedním z hlavních nástrojů v boji proti nelegální migraci, tak jak tomu bylo i v předchozích obdobích, byla v rámci možností kontrolní činnost policistů ve vnitrozemí, a to formou pobytových kontrol v rámci bezpečnostních akcí. Pobytové kontroly byly prováděny jak samostatně vlastní vyhledávací činností policistů útvarů cizinecké policie, tak i v součinnosti s dalšími útvary Policie České republiky, příp. s dalšími státními kontrolními orgány.

V roce 2023 bylo policisty z cizinecké policie provedeno 1731 pobytových kontrol, kdy se jednalo mimo jiné i o kontroly ubytovacích objektů, objektů pro výdělečnou činnost a hlavně kontroly nočních podniků, ve kterých bylo možné předpokládat, že se v nich zdržují cizinci. Noční podniky byly kontrolovány za účasti příslušníků kriminální policie a Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, kdy účelem bylo zjistit, zda v nich nejsou cizinky, které obdržely dočasnou ochranu a nestaly se obětí ve věci obchodování s lidmi.

Jedna z takových součinnostních akcí proběhla na konci listopadu, v rámci které policisté z Odboru cizinecké policie zadrželi 5 cizinců, kteří měli padělané doklady. Následně byli obviněni ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny.

Při pobytových a jiných kontrolách bylo zkontrolováno celkem 10 807 cizinců.

V roce 2023 policisté z odboru cizinecké policie zahájili správní vyhoštění cizinců z území členských států EU celkem ve 117 případech. Rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR bylo vydáno ve 252 případech.

Policisté v Karlovarském kraji se dlouhodobě věnují problematice nelegální migrace v souvislosti s migrační krizí, ale také s ohledem na geografickou polohu kraje, kdy více než polovinu celkové hranice kraje tvoří hranice se Spolkovou republikou Německo. Přes Karlovarský kraj vede hlavní tah komunikace D6, který pokračuje rovněž do Německa.

Namátkové kontroly zaměřené na nelegální migraci prováděli během celého roku policisté zejména z odboru cizinecké policie, z obvodních oddělení, ale také i z dopravních inspektorátů nebo i policisté ze služební kynologie.

Během dopravně bezpečnostních akcí, ale i namátkových kontrol, se policisté věnovali kontrolám osob a vozidel osobních či nákladních, odhalováním padělaných a pozměněných cestovních dokladů, ale také pátráním po hledaných nebo pohřešovaných osobách, převozem omamných a psychotropních látek i dodržování dopravních předpisů podle zákona o provozu pozemních komunikacích. Výjimkou nebyly ani kontroly osob ve vlakových spojích.

Do akcí policisté nasazovali speciálně vybavené vozidlo tzv. Schengenbus, které je vybavené na odhalování padělaných dokladů či listin nebo tzv. Hearbeat detektor, díky němuž se dá zjistit, zda se v nákladním prostoru vozidla neukrývá osoba. Po připojení diod na návěs prostřednictvím detektoru snímá srdeční tep na základě tlukotu srdce.

Pravidelně probíhali také společné hlídky českých a německých policistů, které se uskutečňují v rámci běžného výkonu služby poblíž všech 13 bývalých silničních hraničních přechodů, ale také ve vnitrozemí. Policisté kontrolovali tzv. zelenou hranici, která v Karlovarském kraji činí dlouhých 240 km.

Na konci měsíce září roku 2023 došlo v souvislosti s aktuální migrační krizí k zintenzivnění těchto namátkových kontrol. Policisté se věnovali v roce 2023 namátkovým kontrolám nelegální migrace také v rámci společných hlídek s kolegy ze Spolkové republiky Německo. Během těchto kontrol policisté zkontrolovali několik stovek osob či vozidel a nezjistili žádný případ převozu migrantů přes naše území. 

PREVENCE

Jedním z klíčových pilířů policejních činností je i prevence kriminality, jejímž primárním úkolem je předcházení jakékoliv formy protiprávního jednání a včasné reagování na nastupující trendy kriminality. Jelikož evidujeme nárůst trestné činnosti v oblasti kyberprostoru, tak i preventivní činnost v roce 2023 byla zaměřena právě na tuto problematiku. Policejní preventistky společně s odborníky z Odboru analytiky a kybernetické kriminality prováděli v rámci celého roku různé typy besed a přednášek na téma prevence kyberkriminality.

Vzhledem k nárůstu tzv. „ kyber podvodů“ vytvořili policejní preventisté ve spolupráci s Odborem analytiky a kybernetické kriminality nový projekt pod názvem „Podvodníci v kyber, peníze si hlídej – aneb Internetem bezpečně“. Lstivých podvodníků, kteří číhají na internetu a okrádají důvěřivé lidi, stále přibývá. Stačí pár nerozvážných kliknutí a z bankovního účtu mohou zmizet celoživotní úspory. Podvodníci stále vymýšlení nové a nové metody, jak své oběti okrást. Kromě falešných e-mailů a sms zpráv, to jsou i podvody na sociálních sítích a především podvodné telefonáty. Obětmi jsou přitom všichni – od teenergerů  až po seniory. V rámci projektu se policisté snaží více vzdělávat veřejnost – ukázat lidem jak probíhají kybernetické podvody a naučit je, jak jim nenaletět. Během roku 2023 proběhly přednášky pro zaměstnance na několika Městských úřadech po Karlovarském kraji, ale také například na Krajském úřadě. S tímto projektem budeme pokračovat i v roce 2024.

V rámci informování široké veřejnosti jsme i v Karlovarském kraji pokračovali v celorepublikové kyberkampani nazvané nePINdej, která cílí na schopnost uživatelů odhalit phishingové stránky či pokusy o podvodné vylákání  přístupových údajů k bankovnictví. Kybertest #nePINdej nabízí široké veřejnosti reálně si  vyzkoušet v prostředí webové aplikace vlastní obezřetnost před podvodnými sms, emaily i navolávači. Taktéž jsme pokračovali v dlouholeté spolupráci s ČSOB na projektu „Volač a klikač“ a společnou aktivitu Tvoje cesta onlinem zaměřenou na žáky a studenty. Zaměřili jsme se také na aktuální podvodné legendy napadení bankovního účtu, krádeže profilů na sociálních sítích, podvodné inzeráty apod.

Zdroj a foto: Policie ČR

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře