Město Kynšperk pod vlivem halového magnáta

Starosta a spříznění lidé halového a kamionového magnáta prosazují proti vůli ostatních občanů změnu územního plánu s cílem umožnit neomezenou výstavbu megalomanských průmyslových areálů, skladových hal, logistických center, kamionových překladišť v obci Zlatá.

Co to znamená pro region: Vznik ubytoven pro námezní agenturní pracovníky ať z Čech či ciziny – potenciální nebezpečí zvýšené kriminality. Dopravní přetížení kamionovou dopravou. Znemožnění cykloturistiky, turistiky, houbaření a vycházkových tras v této příměstské rekreační oblasti. Znetvoření  krajiny, zničení biodiverzity. Snížení tržní hodnoty pozemků a nemovitostí

Tímto to však nekončí: V první fázi se jedná o pozemky v katastru Zlatá, ale již nyní se připravuje rozšíření těchto pozemků podél celé silnice R6 (Kamenný Dvůr – Zlatá) a kolem příjezdové silnice od sjezdu z dálnice do Kynšperku. Všechny tyto plochy (v současnosti zelené plochy a pastviny) mají být následně změněny na průmyslové výrobní plochy. Komu není lhostejný osud přilehlých aglomerací Slavkovského lesa může podpořit občany, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s účelovými změnami územního plánu podpisem petice STOP HALÁM – Zlatá a zejména zastupitele MÚ Kynšperk nad Ohří, kteří odmítají tyto změny a hájí zájmy občanů proti bezohledným ziskuchtivcům.

Odkaz na online petici STOP HALÁM, kterou můžete podepsat: https://www.petice.com/stop_halam_zlata

Zdroj: Fb

Text petice:

My níže podepsaní občané ČR důrazně protestujeme proti změně nyní platného územního plánu využití pozemků č. 275/1 a č. 273/1, k.ú. Zlatá, která umožní neomezenou výstavbu průmyslových areálů, několikapodlažních výrobních hal a velkokapacitních skladů s kamionovou dopravou.

NESOUHLASÍME se změnou využití ani s rozšířením stávající plochy SV7 určené pro smíšenou činnost podstatně neobtěžující okolí bez kamionové dopravy na celoplošně zastavěnou průmyslovou plochu s výrobou, která není přípustná v jiných oblastech.

To, že tato změna reálně hrozí dokazuje inzerát Marent Reality s.r.o., který pozemky již nabízí jako průmyslové výrobní plochy k výstavbě rozsáhlých výrobních areálů a logistických center bez omezení s kamionovou a nákladní dopravou.

NESOUHLASÍME s výstavbou logistických průmyslových a výrobních hal v obci Zlatá z důvodů, kterými jsou:

1Velikost areálu – jedná se o gigantický záměr, v jehož přímém sousedství se nachází individuální výstavba rodinných domů a rekreačních objektů se zahradami. Tím se hrubě vymyká typologii zástavby.
2. Umístění areálu – areál má být postaven v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a jen několik málo metrů od hranice Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
3. Nepřípustnost záměru změnit územní plán s cílem celkového průmyslového využití v daném místě nachází oporu i v základních principech práva každého občana na zachování pohody bydlení. Výstavba a provoz průmyslového areálu, činnosti v areálu, jeho technické zařízení a dále pak vyvolaná doprava do areálu výrazně a nenávratně zhorší všechny objektivní soubory, které k základní pohodě bydlení přispívají.

Těmi jsou: nízká hladina hluku, čistota ovzduší, nízké emise prachu, přiměřené množství zeleně a oslunění.
Pohoda bydlení občanů bude významně narušena také elektrosmogem, světelným zatížením, extrémními emisemi výfukových plynů, úbytkem zeleně.

Jsme přesvědčeni, že zatížení dané oblasti tak gigantickým záměrem není přiměřené poměrům a nelze na obyvatelích Zlaté požadovat, aby takové zatížení pohody bydlení snášeli.

Průmyslová výstavba neakceptovatelně zatíží nejen občany obce Zlatá, ale také kriticky ohrozí ekologickou stabilitu krajiny, místní klima, vodní poměry v krajině, zásoby podzemních vod, vyžene, a dokonce vyhubí zde přirozeně se vyskytující živočichy (příkladem budiž zničení existence celé populace žab a dalších vodních živočichů drastickým návozem obrovského množství suti na zmiňované pozemky se záměrem zpevnit podloží pro stavbu „plánovaných hal“).
4. Enormní dopravní zatížení – v obci Zlatá způsobené stavbou a provozem průmyslových objektů. Obec Zlatá je již nyní dopravně výrazně zatížená dálnicí D6.
5. Nadlimitní imisní a hluková zátěž – vsazením obrovského zdroje znečištění – předimenzované frekvence kamionové dopravy vzrostou koncentrace karcinogenní látky benzo-a-pyrenu, součásti výfukových plynů na extrémní nadlimitní hodnoty. Tato karcinogenní látka velmi poškozuje imunitní (!) a nervový systém člověka.

Povolení průmyslové výstavby – zdroje znečištění je v přímém rozporu s povinností celé ČR, jako členského státu EU striktně dodržovat imisní limity výše uvedeného karcinogenu.

Území obce Zlatá je již nyní značně zatíženo hlukem způsobeným dopravou na dálnici D6. Výstavbou a provozem gigantického průmyslového areálu se hluková zátěž maximálně nadlimitně zvýší do extrémních a život vylučujících hodnot.
6. Znehodnocení krajinného rázu – výstavbou a umístěním do stávající obytné a zelené zóny několikapodlažních a velkoplošných hal (81.000 m2 využitelné plochy) dojde k trvalému znehodnocení současného vzhledu obce Zlatá a jejího okolí, k narušení charakteristiky tohoto místa. A současně k znehodnocení veškerých nemovitostí a pozemků v oblasti obce Zlatá a blízkého okolí. Znemožní typické využití území pro farmářské a zemědělské účely, ekoturistiku, cykloturistiku a nabídne každému návštěvníkovi tohoto území místo výhledu na panorama Slavkovského lesa tristní pohled na halový betonový gigant napájený souvislou kolonou hlučících a vzduch ničících kamionů.

Jsme přesvědčeni, že vliv změny záměru územního plánu s cílem celkového průmyslového využití pozemků bude ve všech ohledech krajinářských i lidských jednoznačně negativní a jeho dopady na obec Zlatá a její okolí budou nevratné a degradační.

ŽÁDÁME tímto, aby MÚ Kynšperk nad Ohří, jako příslušný orgán státní správy vydal
                                   

ZÁSADNÍ NESOUHLASNÉ STANOVISKO

ke změně využití a rozšíření plochy na výše uvedených pozemcích v obci Zlatá

POŽADUJEME, aby veškeré záměry a případné změny územního plánu v obci Zlatá byly vždy předem projednány se všemi obyvateli obce Zlatá

Radka Zdrůbková a Lucie Kmošková – Petiční výbor  

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře