Významný krok k transformaci vědy a výzkumu v Karlovarském kraji

Významný krok k transformaci vědy a výzkumu v Karlovarském kraji. Institut lázeňství a balneologie podal strategický projekt

Projekt Institutu lázeňství a balneologie (ILaB) „Centrum lázeňského výzkumu“ je prvním krajským strategickým projektem, který byl předložen k posouzení v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Hlavním cílem je vznik prostředí a infrastruktury pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit v oblasti lázeňství a balneologie, které budou mít přínos pro hospodářský růst a zvyšování kvality života obyvatel Karlovarského kraje.

Projektové aktivity Centra lázeňského výzkumu byly navrženy s ohledem na potřeby lázeňských zařízení, lázeňských měst a krajských samospráv. Během přípravné fáze projektu věnoval ILaB značné úsilí na zjišťování příčin současných problémů kraje i očekávání zainteresovaných aktérů. Za tímto účelem byla realizována řada specifických analýz, zasedaly expertní týmy, proběhlo také dotazníkové šetření nebo se konaly workshopy a konference. „Proces přípravy pro nás nebyl vždy jednoduchý. Přesto se nám podařilo vytvořit projekt, jehož jádrem je skutečný transformační potenciál, který má sílu oživit a inovovat lázeňství v našem regionu,“ doplnila ředitelka ILaB Alina Huseynli.

Přínosy projektu navazují na priority transformace a jeho výsledky přispějí k celkovému zvýšení ekonomické aktivity regionu zejména díky zaměření na perspektivní obory s vysokou přidanou hodnotou. Lázeňství je nosným prvkem ekonomiky a prosperity Karlovarského kraje a ve spojení s cestovním ruchem současně největší konkurenční výhodou ve srovnání s okolními regiony.

Celkové náklady projektu činí téměř 250 milionů korun, přičemž maximální výše podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace by mohla dosáhnout až 95 % způsobilých výdajů projektu. Na realizaci projektu se budou finančně podílet následující partneři: Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni a Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Efektivní spoluprací s partnery dojde k tomu, že ILaB bude hlavním centrem výzkumu v Karlovarském kraji, který je regionem s nejnižšími investicemi do výzkumu a vývoje v České republice.

Strategické projekty prochází čtyřstupňovým hodnotícím procesem, který trvá 120 kalendářních dnů. Tento proces zahrnuje posouzení jak formálních aspektů, tak i ekonomické stránky projektů a jejich reálných přínosů. „Možnost, že bychom nezískali potřebné financování, je z mého pohledu minimální. Jsme jediným strategickým projektem, který se zabývá výzkumem a vývojem v Karlovarském kraji, a splňujeme všechna kritéria programu,“ uzavřela Alina Huseynli.

Zdroj: IP Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře