Sokolov posiluje spolupráci v oblasti transformace uhelných regionů

Vedení Karlovarského kraje doporučilo 11 projektů do Operačního programu Spravedlivá transformace. Opoziční hnutí ANO zásadně nesouhlasí s jejich výběrem a celým procesem implementace JTF v Karlovarském kraji

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj koncem března vyhlásily veřejné výzvy k předkládání návrhů strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Návrhy mohly předkládat všechny subjekty v regionech, které měly připraveny investiční projekty za více než 200 milionů korun nebo neinvestiční projekty za více než 50 milionů korun.

Karlovarský kraj k posouzení nashromáždil celkem 46 projektů, Ústecký kraj 49 projektů a v Moravskoslezském kraji bylo předloženo 65 projektů. O prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci se bude ucházet například řada brownfieldů, projekty se zaměřením na výzkum, vývoj a nové technologie či projekty zabývající se zvýšením kvalifikace, rekvalifikacemi a usnadněním přechodu zaměstnanců mimo stávající odvětví.

Seznamy doporučených strategických projektů jsou k dispozici na webových stránkách.

  • V Ústeckém kraji zde,
  • V Moravskoslezském kraji zde 
  • V Karlovarském kraji zde.

Prostředky na realizaci projektů poskytne nově zřízený Fond pro spravedlivou transformaci prostřednictvím samostatného Operačního programu Spravedlivá transformace. Jedná se o zcela nový operační program pro období 2021–2027 v gesci Ministerstva životního prostředí. OP ST má za úkol zmírnit negativní důsledky odklonu od uhlí v tzv. uhelných regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Uhelné regiony budou nepochybně čelit největším socioekonomickým nebo environmentálním výzvám, které jsou spojené s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Cílem podpory je především zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu. Neméně důležité je i zabezpečit obnovu krajiny, jež byla těžbou uhlí zasažena.

Celková alokace pro Českou republiku činí 1,64 mld. eur. Fond pro spravedlivou transformaci tak disponuje částkou zhruba 42,7 miliard korun. Po odečtení prostředků na technickou pomoc si kraje rozdělí celkem 41 miliard. Z toho připadá 46 % na Moravskoslezský, 39 % na Ústecký a 15 % na Karlovarský kraj.

Návrhy strategických projektů prošly několika fázemi hodnocení a na závěr je projednaly Regionální stálé konference jednotlivých krajů, které vydaly závěrečná doporučení k zařazení projektů do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT). Projekty budou součástí PSÚT, který projedná vláda a poté schválí i Evropská komisee. Uvedení projektu v PSÚT je z hlediska případného financování nezbytnou podmínkou.

Projektům v tomto předvýběru však nevzniká automatický nárok na financování, v následujících krocích musí úspěšně projít ještě dalším hodnocením.

V Karlovarském kraji bylo do užšího výběru strategických projektů zvoleno 11 projektů, v Ústeckém kraji také 11 projektů a kraj Moravskoslezský do dalšího hodnocení posílá 13 projektů. Ve všech třech krajích je záběr projektů, co se týče zaměření, velmi široký.

Strategické projekty budou tvořit jen část OP ST, vypsány budou také obecné tematické výzvy otevřené širokému spektru zájemců o podporu. Podrobnosti o připravovaných výzvách budou postupně zveřejňovány během podzimu letošního roku.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Vyjádření zastupitelského klubu ANO Karlovarského kraje

Zásadně nesouhlasíme s výběrem strategických projektů a celým procesem implementace JTF v našem kraji.

Dle našeho názoru je tento proces netransparentní a některé vybrané projekty podle našeho názoru postrádají transformační potenciál. Nejzávažnějším pochybením krajské vlády je naprosté utajení všech informací, které se procesu transformace a rozdělování alokované částky týká.

Neproběhla totiž žádná veřejná diskuse o krajské strategii, nediskutovalo se nad předloženými projekty, nediskutovalo se nad parametry výběru projektů a navíc i jména samotných hodnotitelů nebyla žádným krajským orgánem schválena, což v Moravskoslezském kraji bylo úplně naopak, hodnotitelé byli zveřejněni a schválila je rada kraje. Je to sólová jízda hejtmana a radních, kteří stále nepochopili, že oněch alokovaných 6,3 miliardy korun nejsou jejich peníze, ale peníze celého Karlovarského kraje.

A právě proto by se k otázce transformace mělo přistupovat úplně jinak, měla být vedena široká diskuse a mělo dojít k nějaké shodě. To se však nestalo a domníváme se, že některé projekty vybrané anonymními hodnotiteli nesplňují transformační charakter a že nám budou buďto ministerstvy nebo Evropskou komisí vráceny. Navíc v celém procesu hraje podivnou roli soukromá poradenská agentura AQE, která měla údajně nejen vybírat hodnotitele, připravovat kritéria hodnocení, ale navíc i zpracovávat některé projekty. Vše tedy zavání tím, že celý proces neřídí kraj, ale soukromá společnost, která je velmi štědře placena z krajského rozpočtu a přitom podniká kroky, které jsou v naprostém rozporu s transparentností a korektností.

S takto pojatým procesem transformace regionu nemůžeme souhlasit a proto jsme také při hlasování na zastupitelstvu odešli ze sálu, protože celý postup připomíná proces ROP Severozápad.

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře