Alžbětiny lázně - pachuť koncesního řízení, které musí dořešit policie

V dnešním rozhovoru jsme si povídali s panem Ing. Václavem Benediktem, předsedou představenstva Alžbětiny Lázně, a. s. Jakým problémům čelil po svém zvolení do pozice předsedy, jaký je výsledek auditu Alžnětiných Lázních a jak vidí jejich budoucnost? „Rekapitulovalo se vše, co se týče projektů, smluv, výkaz hodin a podobně, které schvaloval z valné části napřímo bývalý primátor Ing. Petr Kulhánek. Celé záležitosti se ujaly orgány činné v trestním řízení.” uvedl mimo jiné Václav Benedikt v našem rozhovoru.

Jak jste se Vy ocitl v příběhu Alžbětiných lázní?

Novým vedením města po volbách 2018 sem byl nominován na pozici statutárního orgánu obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. Na první zasedání představenstva v lednu 2019 jsem byl zvolen jeho předsedou. Byl přede mnou úkol, připravit budoucnost Alžbětiných lázní (dále jako AL). Po volbách 2018 jsem byl jediný ze zvolených zastupitelů, kterého zajímala budoucnost AL jako provozovaných městských lázní s komplexní lázeňskou péčí. Bohužel mnoho politiků vnímalo AL stále jen jako problém, kterého by se dalo zbavit ideálně prodejem.

Jaké byly první plány?

První, co jsem učinil, byla základní osnova naší budoucí činnosti. Rozdělil jsem jí na činnosti poznávací, rekapitulace a nutné změny a na činnost plánovací. V rámci činnosti poznávací byl nejtěžší úkol rekapitulace koncesního řízení, které tu vedlo minulé vedení města v čele s Ing. Petrem Kulhánkem a samozřejmě stavu organizace a stavu objektu. Plánovací činnost pak vycházela z činnosti poznávací a chystala plány a cíle společnosti.

Jaký úkol jste dostali od vedení města?

Jako první věc vedení města předpokládalo, že předložíme jasnou vizi, jak se má dál obecně k AL přistoupit. Tato vize měla tři možnosti. První možností bylo lázně prodat, druhou bylo zabezpečit vstup strategického investora, který bude AL provozovat, a ve třetím modelu město bude Alžbětiny Lázně vlastnit a i provozovat, tudíž bude dále zachován městský veřejný lázeňský provoz.

Jakou z cest jste vedení města doporučili a proč??

Doporučili jsme cestu třetí a to je zachování městského lázeňského provozu ve vlastnictví města a zachování kontinuálního veřejného lázeňského provozu.

A proč?

První dvě možnosti jsme zavrhli. Možnost prodeje ze zásadního hlediska – z možnosti ztráty posledního veřejného lázeňského provozu v hlavním městě lázeňského kraje potažmo před vstupem do UNESCO v rámci Great Spas of Europe, kdy by město ztratilo všechny možnosti zachování lázeňských tradic a jejich rozvíjení nezávisle na podnikatelském sektoru. Samozřejmě dalším artefaktem byla ztráta možnosti poskytovat veřejnou službu obyvatelům města, regionu a České republiky a třetím důvodem byla ztráta historické hodnoty v objektu AL. Druhou možnost, tedy vstup investora jsme zavrhli nejdříve, a to po zkušenosti s koncesním řízením, které nám ukázalo, že střet světů byznysu a obchodu orientovaného pouze na výdělek a světa veřejného sektoru a veřejných služeb, se nedá úplně propojit. Vedení města rozhodlo, že máme rozpracovat plán, jak se držet bohu třetího a to je tedy zachování městského lázeňského provozu v majetku města. Tato cesta byla potvrzena usnesením zastupitelstva města ze září 2019.

Jak jste se vyrovnali s minulostí a s koncesním řízením?

S minulostí se vyrovnáváme dodnes, a jen tak se s ní nevyrovnáme. Minulost rovná se omezování provozu AL, podstav co se týče personální zabezpečení a poddimenzování jakýchkoliv investic a chátrání majetku a ztráty jeho hodnoty. Závěr roku 2019 jsem trávil zevrubnou rekapitulací koncesního řízení, a to ze správního a finančního hlediska a z hlediska výstupů, které z něho vzešly. Rekapitulovalo se vše, co se týče projektů, smluv, výkaz hodin a podobně, které schvaloval z valné části napřímo bývalý primátor Ing. Petr Kulhánek. Kontrolovalo se vše. Kolik, co stálo a jaké subjekty se toho účastnily. Dále jsem rekapituloval, jak se jednotlivé zakázky zadávaly a jak probíhaly. Kdo, co, z jakého důvodu a kam zadával a jaký výstup z toho byl. Byl jsem tak schopen předat vedení města zevrubnou rekapitulaci v závěru roku 2019 s tím, že do koncesního řízení vstoupily desítky subjektů a kompletní účet byl necelých 16 mil. Kč, a že se zakázky zadávaly zvláštním způsobem.

Co jste s tou informací dělali dál?

Vedení města jsme požádali o možnost provedení auditu celého koncesního řízení. Skupina sestavená z odboru vnitřní kontroly a auditu a odboru právního MMKV zpracovala kontrolní zprávu koncesního řízení. Hlavním a zásadním sdělením této zprávy bylo podezření v několika bodech z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky a obcházení zákona o veřejné soutěži. Jelikož toto sdělení bylo pro nás zásadní, ujali jsme se doplňování dalších informací v souvislosti s výsledkem kontrolní zprávy. Další měsíce jsme tak pracovali na získávání podkladů. Kontaktovali jsme účastníky koncesního řízení, členy minulého představenstva s dotazy týkajících se výstupů kontrolní zprávy tak, abychom mohli následně akcionáři předat komplexní balík informací. Tyto informace jsme následně předali radě města, která však rozhodla, že se nebude míchat do obchodních záležitostí společnosti a tudíž neujme se sama rozhodování o tom, co bude dále. Informace byla jasná. Představenstvo společnosti Alžbětiny Lázně, a. s. schválilo cestu trestního oznámení na koncesní řízení – podání trestního oznámení v obecné rovině na neznámého pachatele s podezřením ze spáchání trestného činu z nehospodárného využívání veřejných prostředků a obcházení zákona o veřejné soutěži.

A v jaké fázi se to teď momentálně nachází, už víte, kdo a jak se provinil?

Ne v tuto chvíli nemůže tuto věc předjímat, protože se jí ujaly orgány činné v trestním řízení.

Co jste tedy dělali dál?

Na základě cesty, kterou jsme si vytyčili, tedy zachování městského lázeňského provozu s možností poskytovat veřejnou službu, jsme připravili a navrhli vedení města, že by bylo potřeba vytvořit aktualizace generelu komplexního využití objektu AL, abychom vytvořili “fahr” plán, toho, co by v AL mělo být, za jakou dobu a za kolik peněz. S tím, že pokud by tento plán schválilo zastupitelstvo města, tak je to jasně daná osnova kam, mají AL směřovat. Předpokládáme, že bude k dispozici do konce roku 2021. Do teď není zpracován, protože nám dlouhou dobu trvalo projednávání s vedením města ve smyslu, aby rada sama uznala nutnou potřebu tohoto materiálu, který my považujeme za zásadní.

Kdo na aktualizaci generelu studie s názvem generel komplexního využití objektu Alžbětiných lázní pracuje?

Zadavatel je samozřejmě představenstvo obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a. s. v čele se mnou. K formulaci toho, co by AL měly vykonávat komplexně v celém objektu, jsem během roku 2019, kdy jsem objížděl právě různé instituce, ministerstva a vysoké školy z důvodu získávání informací o možných dotačních a finančních podporách, navázal mnoho spoluprací s odborníky z cestovního ruchu, lázeňství, architektury veřejných budov a léčivých přírodních zdrojů. S těmito odborníky jsme sestavili poradní skupinu, která nám pomáhá formulovat náplň objektu z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a zásadního přínosu lázeňství a cestovního ruchu města Karlovy Vary.

Čemu se mimo generel či studiu o využití objektu věnujete?

Za prvé vykonávám funkci předsedy představenstva, takže statutárního orgánu vedení sopečnosti a dále vykonávám činnost krizového manažera společnosti. To znamená, že se věnuji provozu organizace v rámci každodenní pracovní činnosti. Tím se dá říct, že částečně nahrazuji neobsazenou pozici ředitele a věnuji se naplno ze zodpovědnosti statutárního orgánu vedení obchodní společnosti. Paralelně s tím připravuji projekty na revitalizace AL a to dílčími opravami a projekty na jednotlivé realizace většího rozsahu. Na dílčí opravy nám byl na konci roku 2019 schválen budget 4,9 mil. Kč od vedení města, který jsme zužitkovali na výměnu výtahu, opravu společných prostor chodeb, kabiny jednotlivých procedur jako např. oprava vřídelní koupele Sissi. Připravujeme rekonstrukci bazénového komplexu a opravu haly. V rámci větších projektů připravujeme a budeme i momentálně realizoval projekt na výměnu oken objektu v rámci dotační podpory 5. výzvy úspory energie Ministerstva průmyslu a obchodu. Projektuje se a připravuje se kompletní rekonstrukce střešního pláště a krovu, protože celý objekt je víceméně ve stavu své výstavby z roku 1906 s dílčími opravami ze 70. let, které z dlouhodobého hlediska objektu spíše uškodily.

Jak získáváte finanční podporu?

V první řadě se snažíme k maximální zodpovědnosti přivést město Karlovy Vary. Snažíme nastolit něco, co tu nikdy nebylo a to je, aby se město chovalo ke svému poslednímu lázeňskému zařízení jako správný hospodář, rozvíjelo jeho hodnotu, zvelebovalo a provoz rozšiřovalo. Považujeme to za precedentní a zásadní, protože AL jsou jediné poslední historické lázeňské místo ve městě. První na co cílíme, aby se AL dostávalo takové finanční podpory, jaké se dostává dlouhodobě jiným organizacím jako je třeba DPKV, KSO, KV aréna a jiné. Aby se dostávalo minimálně stejné podpory, jako se dostává těm na bázi dotačních podpor a aby se do lázeňství investovalo alespoň adekvátně v poměru s jinými investice, jako jsou investice do oprav chodníků, silnic, veřejného prostoru. Další koho žádáme dlouhodobě o podporu je Karlovarský kraj, od kterého se nám bohužel dostávají odpovědi víceméně stejné a to že AL jsou městské a kraj nezajímají. Další možnosti dotační podpory jsem zjišťoval na svých cestách v roce 2019, jak sem již zmiňoval. Procházel jsem národní dotační tituly, evropské i jiné přes ministerstva, nebo například přes RE:START pro strukturálně postižené kraje.

Jaké politické podpory se Vám k této činnosti dostává?

Jakožto koaliční zastupitel za hnutí ANO 2011 se snažím o podporu v rámci koalice, která se nám dostává měrou přiměřenou. Mnozí politikové jsou našemu počínání nepřáteli. Opoziční z důvodu podstaty své existence a mnozí koaliční setrváváním v tom, že chtějí privatizovat AL.

Co osobně pro Vás přináší spolupráce s AL?

Otázka co přináší je hodně zvláštní, spíš si bere, ale asi by to tak má být. Tím, že jsem se rozhodl věnovat AL na full-time jsem opustil své dosavadní činnosti. Do jisté míry jsem zásadně změnil svůj osobní život. S vidinou naprosté nejistoty ovšem s ambicí zásadní způsobem bez jakéhokoliv klišé a bez jakýchkoliv líbivých frází něco konkrétního pozitivně ovlivnit pro budoucnost našeho města. Už při formulaci této odpovědi a při tom, když říkám, jak to doopravdy cítím, můžu předjímat, jaképak reakce k tomuto uvidím z řad opozičních, ale koaličních zastupitelů. Holt není doba pro vznosné myšlenky a morální zásady. Nejspíš je doba pro politické proklamace a věci zištné …

Na jakou dobu ještě vidíte, že se Váš život propojí s AL?

Dle předpokladu lze usuzovat, že nejdelší doba mého funkčního období je mé funkční období zastupitele, tudíž od podzimu 2018 do podzimu 2022, i když jsem z mnohých úst na začátku svého působení slyšel, že se předpokládá že ve funkci vydržím maximálně půl roku a jelikož jsem tato očekávání nesplnil, tak předpokládám že bych do podzimu 2022 mohl ve funkci přetrvat.

A co všechno chcete do té doby době stihnout?

Do té doby bych byl rád, kdyby byl hotový celý projekt studie generelu komplexního využití objektu AL a aby tady na stole byla jasná vize včetně plánu, kam by se Alžbětinky měly ubírat. Aby AL byly nevětší přínosem pro lázeňství a cestovní ruch města. Aby objekt byl tak alespoň v maximálně míře technicky a stavebně zabezpečen, aby nehrozily havarijní stavy. To je ta největší vize, kam bych provoz AL dovést. Samozřejmě se nebráním myšlence, že bych i po roce 2022 mohl být spojen s vedením organizace a mohl tak dále přispívat k realizaci komplexní revitalizace a oživení tohoto karlovarského klenotu.

Jak Vás ovlivnila koronavirová krize?

Ovlivnila nás zásadním způsobem. Již na počátku 2020 – leden a únor, jsme zaznamenali navýšení tržeb průměrně o 250 000Kč měsíčně, navýšení odbavených klientů a tudíž zlepšování finanční bilance hospodaření společnosti, která byla dlouhá léta a stále je schodková. Březen 2020 učinil mnohým naším snahám přítěž. Začátkem roku 2020 jsem totiž rozjížděl strategii „Snadná cesta do lázní“ od vize propojování organizací města a přelívání jednoho kapitálu přes všechny organizace v rámci benefitního poskytování lázeňských služeb zaměstnancům organizací města. Rozjížděli jsme schůzky s organizacemi a připravovali jsme opravy projekty a tak dále. Zásadní je omezení provozu AL nemožnost poskytovat lázeňské služby samoplátcům. Situace se jménem „nesmíte vydělávat“. Abychom udrželi provoz při životě, nemuseli propouštět zaměstnance a nemuseli zavírat, žádáme město jako i další organizace o kompenzaci těchto ztrát .

Vyvstala někdy myšlenka od vedení města k vám potřeba Alžbětiny lázně uzavřít?

Ano, na konci roku 2020, když nebylo jisté, jak bude probíhat rok 2021 s předpokladem obrovské ztráty na příjmové straně pro město a Alžbětinky jsme byli nuceni akcionářem zvažovat variantu dočasného či úplného uzavření lázní s tím, že od prvopočátku jsem tuto cestu nehodlal připustit jako možnou variantu. Nicméně jsem připravil kompletní data, pro to, co by znamenalo AL úplně uzavřít a poté po roce znovu otevřít s předpokladem možné ztráty personálu, který by nejspíš rok nečekal, jestli od nás dostane svou práci zpět, což by byla opravdu obrovská a myslím nenahraditelná ztráta pro AL. Vyšlo nám, že náklady na znovuobnovení provozu by bez jakýchkoliv velkých oprav a rekonstrukcí přišlo na bezmála na 20 mil. Kč. Už z tohoto hlediska nám přišla tato vize jako nereálná a nehospodárná. Během celé krize jsme poskytovali veřejnou službu kontinuálně formou ambulantní rehabilitační péče a byli jsme tak mnohdy jediní, kdo poskytoval své služby v rámci celého kraje.

Co byste přál Alžbětiným lázním do budoucna?

V první řadě neutuchající a rostoucí zájem obyvatel města Karlovy Vary. Aby to nebyli jen cizinci, co sem jezdí preventivně, protože česká klientela používá lázně často jako nápravu po nemocech, úrazech, operací. Přeju jim, aby politika přestalo bavit kupčit s posledním zlatem, co ve městě máme. Přeji jim politika prozíravého, dobře hospodařícího, který veřejný majetek bude zhodnocovat a zvelebovat. Přeji jim zachování provozu, protože od roku 1906 nebyly nikdy uzavřeny. Přeji si aby dále vzkvétaly a aby byly perlou na náhrdelníku města Karlovy Vary.

A co přejete sobě?

Abych mohl být u toho všeho.

Je něco, co byste chtěl vzkázat svým odpůrcům?

Doporučil bych jim více pokory, práce a méně lhaní.

Co je Vám ve vaší činnosti nejvíce oporou?

Jsou to zejména zaměstnanci AL, kteří dlouhou spoluprací a maximální profesionalitou a kvalitou odváděných služeb zabezpečují to, že námi poskytnutá péče je to nejlepší co nám naše lázeňské město může nabídnout.

Děkuji Vám za rozhovor!

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře