Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání 
V Karlovarském kraji bylo v roce 2021 na výzkum a vývoj vynaloženo celkem 217,5 mil. Kč, ve srovnání s předcházejícím rokem tak došlo k  poklesu těchto výdajů, a to téměř o 12 %. Většina finančních prostředků byla poskytnuta z podnikatelských zdrojů. Internet využívalo 85,6 % domácností Karlovarského kraje, což je o 26,3 procentního bodu více než před deseti lety.
Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2021 zabývalo 84 671 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). V dlouhodobém pohledu počet těchto zaměstnanců stále roste, ve srovnání s rokem 2020 se zvýšil o 4,6 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve většině regionů s výjimkou Kraje Vysočina, Karlovarského, Moravskoslezského a Středočeského kraje. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v Hl. městě Praze (35,7 %) a další pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v pěti regionech ČR podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 3 %.

V roce 2021 doznaly celkové výdaje na výzkum a vývoj v ČR 121,9 miliardy korun a proti roku 2020 vzrostly o 7,5 %. K největšímu meziročnímu nárůstu celkového objemu výdajů na výzkum a vývoj došlo v Olomouckém (o 20,2 %) a Plzeňském (o 14,5 %) kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž bylo v roce 2021 realizováno 38,9 % celkových výdajů na VaV v České republice, konkrétně 47,4 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský se 17,5 % a Středočeský s 12,9 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (3,2 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují 2,8, resp. 2,3 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském kraji se tento podíl pohybuje jen kolem 0,2 %.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 76,6 mld. Kč, z toho téměř třetina (31,0 %) v Hl. městě Praze a dále 16,5 % v Jihomoravském kraji a 15,8 % ve Středočeském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na přímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje v roce 2021 vynaloženo 38,3 mld. Kč, tedy o 0,2 mld. více než v roce 2020. Největší část prostředků (16,7 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 12,2 mld. Kč získaly veřejné výzkumné instituce a 3,8 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Karlovarském kraji se výzkumem a vývojem v roce 2021 zabývalo 264 pracovníků (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Meziročně tak počet zaměstnaných ve výzkumu a vývoji zaznamenal pokles o 2,0 %. Naprostá většina těchto VaV pracovníků byla zaměstnána v podnikatelském sektoru (260, resp. 98,5 %) a pouze 1,5 % v sektoru vládním. S počtem 2,2 pracovníka, působícího ve vědě a výzkumu na 1 000 zaměstnanců se náš kraj umístil v celorepublikovém srovnání na posledním místě pomyslného žebříčku. Na celorepublikový průměr nedosahuje o 13,6 zaměstnance ve VaV.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v našem kraji zaznamenaly v roce 2021 ve srovnání s rokem předcházejícím pokles, a  to o 11,7 % na 217,5 mil. Kč. Karlovarský kraj tak byl jedním ze tří regionů, kde došlo k meziročnímu snížení těchto výdajů (společně s Libereckým a Ústeckým krajem) a zároveň bylo toto snížení největší. Současně stále platí, že výše těchto výdajů v našem kraji se nachází hluboko pod průměrem ČR. Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadalo 90,8 % na běžné výdaje a 9,2 % na výdaje investiční. Podíl vynaložených finančních prostředků na výzkum a vývoj na regionálním hrubém domácím produktu činil v roce 2021 v našem kraji pouze 0,2 %, což je dlouhodobě nejnižší podíl mezi všemi regiony ČR.

Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2021

Převážná většina finančních prostředků na výzkum a vývoj v našem kraji byla poskytnuta z  podnikatelských zdrojů (214,8 mil. Kč, tj. 98,8 % všech výdajů), to představuje meziroční pokles o 10,7 %. Ačkoli v posledních dvou letech doznaly výdaje na výzkum a vývoj z podnikatelských zdrojů pokles, z dlouhodobého hlediska tyto výdaje vykazují rostoucí tendenci a od roku 2013 vykázaly nárůst o 90 %. Výzkum a vývoj v Karlovarském kraji byl financován také z vládních zdrojů, a to částkou 2,7 mil. Kč. Meziročně tak doznala vládní podpora výzkumu a vývoje v našem kraji významný pokles, a to více než o polovinu (o 53,7 %).

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice zabývalo 219,8 tisíce zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 54,2 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Pro zvýšení spolehlivosti dat z výběrového zjišťování byly tyto údaje vypočteny jako průměr z posledních 3 let (2019–2021).

Přestože se podíl domácností vybavených počítačem už v posledních letech nijak výrazně nemění (v roce 2021 představoval 79,5 %), podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje. V roce 2021 dosáhl v republikovém průměru 83,4 %, nejvíce v Hl. městě Praze (86,9 %), nejméně v Ústeckém kraji (78,0 %).

Internet v České republice používá 82,8 % osob starších 16 let. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. V roce 2021 činil podíl osob nad 55 let, které se připojují k internetu, 59,0 %. Ve věku 16–34 let užívá internet 98,9 % z obyvatel této věkové skupiny.

Rovněž roste podíl osob, které používají internet na mobilním telefonu. V roce 2021 jej používalo v Hl. městě Praze 78,4 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2011 to bylo pouze 16,1 %. K největšímu vzestupu došlo v Moravskoslezském kraji (z 5,9 % v roce 2011 na 74,1  % v roce 2021) a v Karlovarském kraji (z 8,6 % na 76,0 %).

Domácnosti s připojením k internetu podle krajů

Internetové bankovnictví využívá v České republice 67,2 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2011 téměř trojnásobek. Zvyšuje se rovněž podíl online nakupujících. Ještě v roce 2011 v e- shopech nakupovala (nákup v posledních 12 měsících) pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v roce 2021 to bylo již 68,5 %, přičemž podíl takto nakupujících se v posledním roce zvýšil téměř o 4 procentní body.

V Karlovarském kraji se ve sledovaném období činnostmi v oblasti ICT zabývalo přibližně 2,2 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), to představuje 1,5 % všech zaměstnaných osob v regionu.

Počítač měly v našem kraji v roce 2021 více než tři čtvrtiny (78,3 %) všech domácností. V celorepublikovém srovnání se jedná o pátou nejnižší hodnotu po Ústeckém a Olomouckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Zajímavým zjištěním je druhý nejvyšší podíl počítačů v domácnostech seniorů ve věku 65 a více let (51,1 %) v rámci celé ČR, vyšší podíl vykazovaly pouze domácnosti seniorů v Hl. městě Praze. Mezi domácnostmi vybavenými počítačem dominovaly ty, které používaly počítač přenosný (70,1 %). Tento podíl má dlouhodobě rostoucí tendenci a za posledních deset let se zdvojnásobil. Zvyšuje se také podíl domácností s připojením na internet, v roce 2021 jich bylo 85,6 %.

Zatímco v roce 2011 využívalo v Karlovarském kraji internet 63,4 % uživatelů 16letých a starších, v roce 2021 bylo těchto uživatelů již 85,6 %. Narůstá i podíl osob, které využívají internet ve svém mobilním telefonu, nakupují na internetu či používají internetové bankovnictví. Zvyšuje se také podíl uživatelů různých sociálních sítí, mezi mladými lidmi do 34 let je takových dokonce téměř 90 %.V mezikrajském srovnání byl však náš kraj regionem s nejnižším podílem osob 16letých a starších využívajících sociální sítě (50,2 %.

Mnoho dalších informací najdete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2021 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.

Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání – tabulky

Informační technologie v mezikrajském srovnání – tabulky

Další poznatky z těchto oblastí (včetně grafů, kartogramů, komentářů a podrobné metodiky) můžete získat na stránkách ZDE a ZDE

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře