dopravní nehody, pátrání, Krimi zprávy, zprávy karlovarsko, policie, dopravní policie, cizinecká policie, pátrání, kriminální policie,
V roce 2021 bylo na území Karlovarského kraje registrováno 3 756 trestných činů. Oproti roku 2020 došlo k poklesu o 668 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 15,11 % méně. S dodatečně objasněnými skutky z předchozích let činí objasněnost 68,75 %. 

Pro spáchání trestné činnosti bylo stíháno 2 257 osob, z toho 1 109 recidivistů. Policisté zajistili a zadrželi 1 520 osob, 104 osob převedli, 81 zatkli na základě příkazu justičních orgánů, vypátrali 63 osob a 51 motorových vozidel. 

Cizinci se na celkovém počtu stíhaných osob podíleli počtem 148 osob. Nejčastěji se jednalo o pachatele ze Slovenské republiky a Ukrajiny, kteří se převážně dopouštěli trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky nebo krádeže. 

V loňském roce došlo v Karlovarském kraji ke snížení registrované kriminality téměř ve všech vyjmenovaných oblastech. K nárůstu došlo pouze u násilné kriminality o 7,91 % a trestná činnost se také přesunula do virtuálního prostředí. IT kriminalita vzrostla o 35,33 %. Pachatelé v tomto prostředí využívají sofistikovanější způsoby páchání trestné činnosti a její objasnění je náročnější. V nadcházejícím období bude trestná činnost v online prostředí jednou z našich hlavních priorit. 

Na snížení kriminality měla v roce 2021 na území našeho kraje vliv řada faktorů. Mezi ty nejzásadnější patřila mimořádná a krizová opatření a vyhlášený nouzový stav související s výskytem onemocnění Covid-19. Karlovarský kraj patřil mezi nejvíce zasažené kraje tímto onemocněním v ČR. Významně se omezila mobilita občanů, došlo k uzavření okresu Cheb a Sokolov, byl výrazně omezen vstup cizinců na území ČR, zastavil se či výrazně omezil turistický ruch, byly uzavřeny či omezeny gastronomické provozovny, obchodní a sportovní centra nebo zrušeny velké kulturní akce. Karlovarský kraj je krajem, který průměrně navštěvuje více jak 1 milion návštěvníků (lázeňských hostů a turistů obecně), což pandemická situace výrazně ovlivnila. Nelze též odhlédnout od skutečnosti, že došlo k optimalizaci statistického vykazování a s tím souvisejícím pohybům v jednotlivých subkategoriích registrované kriminality. Vedle toho byla účinná novelizace trestního zákoníku, kdy došlo ke změně dolní hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu směrem vzhůru. Tato skutečnost se promítla v oblasti nejfrekventovanějšího okruhu trestných činů tj. majetkového charakteru. V neposlední řadě pak došlo i k zefektivnění práce policistů a kriminalistů při objasňování trestné činnosti, k většímu důrazu na viditelný výkon služby a zacílení na využívání dostupných nástrojů pro odhalování kriminality. Nelze opominout i fakt, že za poklesem registrované kriminality, trvajícím již více let, stojí i větší ochrana majetku osob za užití technických prostředků.  

NÁSILNÁ KRIMINALITA 

Na úseku násilné trestné činnosti bylo v Karlovarském kraji v roce 2021 spácháno 382 trestných činů. Oproti roku 2020 došlo k nárůstu o 28 případů (+ 7,91 %). Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali celkem 5 vražd a všechny byly objasněny. Jednalo se o 3 dokonané vraždy a 2 vraždy ve stádiu pokusu. Bylo obviněno 5 osob, z toho jedna cizí státní příslušnosti. Nejčastěji byly vraždy motivovány osobními vztahy.  Během jednoho z lednových víkendů kriminalisté řešili hned dva případy násilného charakteru, a to pokus o vraždu a dvojnásobnou vraždu. V obou případech se kriminalistům pachatele podařilo zadržet. Více informací k případů ZDE.

Porovnáním roku 2020 a 2021 byl zaznamenán nárůst u trestných činů úmyslných ublížení na zdraví o 19 případů (+ 22,62%) a porušování domovní svobody o 22 případů (+ 33,33 %). Naopak k poklesu došlo u trestných činů vydírání o 16 případů (- 28,57%) a loupeží o 4 případy (- 8,89 %). Největší nárůst byl zaznamenán u trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci o 12 případů (+ 1 200 %). V roce 2020 došlo k 1 trestnému činu. 

DROGOVÁ KRIMINALITA

Kriminalisté v oblasti drogové problematiky realizovali 73 případů, přičemž odhalili 14 pěstíren rostliny marihuana.  V roce 2021 byl zaznamenán počet trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a jedy na srovnatelné úrovni jako v roce 2020. Došlo k poklesu pouze o 8 případů (- 7,69 %). Jednou z největších realizací v roce 2021 v oblasti drogové kriminality byla akce „LEGUÁN“, během které kriminalisté odhalili 9 pěstíren konopí, zadrželi 5 osob a zajistili celkem 6 kg sušené marihuany, 3 000 rostlin konopí, finanční prostředky ve výši téměř 3 000 000 korun a 3 osobní motorová vozidla. Tři obvinění muži skončili ve vazební věznici. Více informací k případu ZDE.

MRAVNOSTNÍ KRIMINALITA

Mravnostních deliktů bylo v roce 2021 v Karlovarském kraji spácháno 98, z čehož u 74 z nich si pachatelé vyslechli obvinění. Porovnáním nápadu trestné činnosti roku 2020 a 2021 byl zaznamenán nárůst mravnostních trestných činů o 16 (+ 19,51 %). Nejčastěji páchanými trestnými činy bylo znásilnění ve 26 případech, což je nárůst o 3 případy (+ 13,04 %) a pohlavní zneužití ve 24 případech, což je nárůst o 3 případy (+ 14,29 %). Lze říci, že pachatelé těchto trestných činů byli zejména osoby mající vztah k poškozeným, a to s přímou vazbou na poškozené. 

Z přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií byl v roce 2021 obviněn jednadvacetiletý muž z Karlovarska, který měl více než 200 videí a 1 000 fotografií osob mladších 18 let v erotických vyzývavých polohách či při sexuálních aktivitách. Více informací k případu ZDE.

HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA

V roce 2021 bylo registrováno 310 trestných činů hospodářského charakteru. V porovnání s rokem 2020 došlo k poklesu o 90 případů (- 22,50 %). Z jednotlivých druhů hospodářské kriminality stále převládají trestné činy podvodů, pojistných nebo úvěrových podvodů nebo zpronevěr. Nárůst byl zaznamenán u trestných činů pojistných podvodů o 39 případů (+ 487,50%).

V roce 2021 došlo k zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a zajištění náhradních hodnot v celkové výši přes 82 mil. Kč. 

V měsíci červnu roku 2021 obvinili kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Karlových Varech dvaapadesátiletého muže ze spáchání zločinů dotačního podvodu a padělání a pozměnění veřejné listiny. Svým jednáním způsobil škodu za bezmála 2,5 mil. Kč. Více informací k případu ZDE.

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Karlovarského kraje došlo v roce 2021 k 1 584 majetkovým trestným činům, což je o 306 skutků méně než v předchozím roce (- 16,19 %). Došlo ke snížení celkového nápadu u většiny trestných činů majetkového charakteru. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u krádeží věcí z motorových vozidel o 84,94 % a u krádeží prostých o 33,44 %.

Zajímavým případem, který se kriminalistům podařilo objasnit, byl případ odcizené sochy Anděla smrti z hrobky historicky významné rodiny působící na Karlovarsku. Dle znaleckého posudku měla dvojice obviněných způsobit škodu kolem 750 000 Kč. Více informací k případu ZDE.

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA A OSTATNÍ KRIMINALITA PÁCHANÁ V KYBERPROSTORU 
V Karlovarském kraji bylo v roce 2021 zjištěno 226 případů IT kriminality. Oproti roku 2020 tak došlo k nárůstu o 35,33 %. 

Kybernetická kriminalita tvoří specifickou část páchané trestné činnosti, u které pachatel využívá virtuální prostředí. V tomto prostředí jedná za využití informačních a komunikačních technologií. Jako i v předcházejícím roce byl nejčastějším trestným činem podvod v prostředí internetu. Pachatelé této formy trestné činnosti využívají anonymitu prostředí a důvěřivost poškozených a pod smyšlenými legendami získávají od poškozených finanční prostředky. Nejčastější scénář je vylákání finančních prostředků pod legendou příslibu dodání zboží nebo služby. Po zaplacení dohodnuté částky není zboží dodáno a prodávající se stane nekontaktním. Uvedená trestná činnost spojená s dodáním zboží je  páchána zejména občany České republiky.

Do této oblasti však lze zahrnout i další podobné podvodné jednání spočívající ve vylákání finančních prostředků pod legendou navázání partnerského vztahu, vylákání finančních prostředků pod legendou investování a úhrady investic. U podvodů v oblasti investování a zhodnocování úspor navíc dochází nejprve k získání vzdáleného přístupu do zařízení poškozeného za využití nástrojů pro vzdálenou správu zařízení a poté teprve dojde k průniku do internetového bankovnictví, odkud jsou odčerpány finanční prostředky. Tento druh kriminality je oproti předchozím obdobím na vzestupu a je páchán z míst mimo území České republiky. Odčerpané finanční prostředky se pak transformují do virtuálních měn, které lze jen velmi omezeně trasovat a nalézt jejich konečného držitele. 

Oproti předcházejícímu období roku 2020 byl zaznamenán  pokles v oblasti šíření škodlivého software-ransomware. Za možný důvod tohoto trendu lze považovat, že tento způsob jednání pachatelů vešel do obecného povědomí. 

Obdobně jako u podvodů pachatelé využívají anonymitu internetového prostředí, aby skryli  svou skutečnou identitu a to zejména pro navazování kontaktů s nezletilými se sexuálními úmysly, jako i distribuci takových materiálů. Dochází tak k páchání různých forem trestné činnosti zejména pak dětské pornografie představující vyhledávání, stahování a šíření pornografických multimediálních souborů aktérek i aktérů dětského věku, ale také vyvíjení sexuálního nátlaku a vyžadování zasílání takových vlastních pornografických materiálů přímou komunikací od nezletilých osob. Dále, navazování nedovolených kontaktů s dětmi, zpravidla zasíláním vlastních pornografických souborů mužskými pachateli nezletilým dívkám. V této oblasti došlo k mírnému poklesu množství prověřovaných případů, které lze přisoudit spíše změně komunikačních nástrojů, které pachatelé takové trestné činnosti využívají. 

Oproti předchozím obdobím dochází k značnému nárůstu trestných činů, u kterých jsou využívány virtuální měny, jako nástroj k převodu odcizených finančních prostředků, který značně omezuje možnost dohledat jejich příjemce. Formy páchání kybernetické kriminality jsou značně variabilní, jako i prostředí, ve kterém dochází k jejich páchání. Současně s neustálým rozvojem v oblasti informačních technologií vzniká stále nový prostor k jejímu páchání. 

PŘESTUPKY 

V roce 2021 policisté z pořádkové, dopravní a cizinecké policie řešili celkem 44 936 přestupků, což je nárůst oproti roku 2020 o 3 934 přestupků. V oblasti BESIP řešili policisté 26 594 přestupků, proti veřejnému pořádku a občanském soužití 2 905 přestupků, proti majetku 3 527 přestupků a na úseku alkoholu a toxikomanie 254 přestupků. Zbývající část přestupků měla souvislost s porušením pandemických opatření. 

V uplynulém roce byl zjištěn nárůst řidičů, kteří řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, o 23 přestupků. U těchto přestupků se projevuje, že počet řidičů pod vlivem návykových látek je vyšší (143 přestupků) než u zjištěných řidičů pod vlivem alkoholických nápojů (116 přestupků). 

DOPRAVNÍ NEHODOVOST A DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE

Dopravní policisté v loňském roce řešili celkem 2 466 dopravních nehod, při kterých bylo 15 osob usmrceno, 47 osob těžce zraněno a 592 osob lehce zraněno. Hmotná škoda odhadnuta při dopravních nehodách činila přes 146 mil. Kč. Nejčastější příčinou dopravních nehod v 1 511 případech byl nesprávný způsob jízdy, což je zejména nevěnování se řízení motorového vozidla a situaci v silničním provozu. Dalšími nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly nepřiměřená rychlost ve 438 případech a nedání přednosti ve 165 případech. U 139 účastníků dopravních nehod byl zjištěn alkohol. V roce 2021 došlo na silnicích v Karlovarském kraji k 197 srážkám s lesní zvěří nebo domácím zvířetem. 

V porovnání s předchozím rokem došlo v roce 2021 k nárůstu o 238 dopravních nehod a k nárůstu počtu usmrcených o 4 osoby. Dále došlo k poklesu těžce zraněných o 18 osob  a lehce zraněných o 69 osob. V roce 2021 dopravní policisté zaznamenali také pokles nehod způsobených pod vlivem alkoholu, a to o 10 nehod. Je nutné podotknout, že výrazný podíl na zvýšeném počtu úmrtí při dopravních nehodách v meziročním srovnání mají dopravní nehody z měsíců srpna a září, ke kterým došlo v úseku mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty.  
Nejčastěji docházelo k dopravním nehodám v pátek a v pondělí. K nárůstu dopravních nehod došlo ve všech dnech v týdnu. Největší nárůst však byl ve čtvrtek (+ 54),  pondělí (+ 53) a úterý (+ 47). Nejvážnější následky dopravních nehod, kdy došlo k usmrcení osob, byly neděle, pondělí a pátek. 

V obci došlo k 1 578 dopravním nehodám a mimo obec k 888 dopravním nehodám. Nejčastěji docházelo k dopravním nehodám na místních komunikacích v 1 149 případech. Na dálnici bylo evidováno celkem 116 nehod, což je nárůst o 44 nehod. I přes nárůst dopravních nehod, nebyla při nich usmrcena žádná osoba. Na silnicích prvních tříd se pak stalo 353 dopravní nehod, na silnicích druhé třídy 359 dopravních nehod a na silnicích třetích tříd 375 dopravních nehod.

V roce 2021 byly na území Karlovarského kraje vyhlašovány dopravně bezpečnostní akce zaměřené na celkový dohled nad bezpečnostní a plynulostí v silničním provozu, zejména pak na dohled nad jízdou pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek, nevěnování se řízení motorového vozidla, používání pásů a zádržných systémů a dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy. Dopravní policisté se rovněž zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a řidiči motocyklů. 

CIZINECKÁ POLICIE 

Stejně tak jako v předchozích letech, tak i v roce 2021, byla policisty z odboru cizinecké policie realizována opatření směřujících k odhalování nelegální migrace a odhalování protiprávních jednání cizinců nebo občanů České republiky, popřípadě právnických osob nebo fyzických osob podnikajících, souvisejících s porušováním zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. 

Srovnání činnosti cizinecké policie v roce 2020 a 2021 nelze považovat za zcela relevantní a ne zcela vhodné k objektivnímu srovnání příslušných sledovaných statistických dat, a to z důvodů plnění odlišných úkolů v rámci stanovených opatření. Došlo též k různým omezením policejních činností z důvodu pandemie  koronaviru SARS CoV-2. V roce 2021 zasáhla tato pandemie činnost cizinecké policie, co se týče výslednosti v oblasti problematiky cizinců pobývajících na území ČR více negativně než v roce 2020. Především z důvodů výrazného omezení vstupu cizinců na území ČR, zastavení či výrazného omezení turistického ruchu.  

Během celého roku 2021 policisté z odboru cizinecké policie provedli celkem 5 301 pobytových kontrol. Jednalo se o kontroly ubytovacích objektů, objektů pro výdělečnou činnost či kontroly jiných objektů. Při těchto kontrolách bylo zkontrolováno 13 248 cizinců.

V roce 2021 policisté z odboru cizinecké policie zahájili správní vyhoštění cizinců z území členských států EU celkem ve 133 případech. Rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR bylo vydáno ve 247 případech. 

V 10 případech si cizinci od policistů vyslechli podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ve 2 případech ze spáchání přečinu Padělání a pozměnění veřejné listiny. 

OBLAST VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

K zajištění ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti osob na území krajského ředitelství bylo v roce 2021 vyhlášeno celkem 169 bezpečnostních opatření, která byla zaměřena na kontrolu dodržování mimořádných opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru SARS CoV-2 a dále na riziková hokejová utkání, Světový pohár v triatlonu v Karlových Varech, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, ale i na kulturní a společenské akce. Další preventivně bezpečností opatření byla směřována opět např. proti pachatelům kapesních krádeží, bezpečnost na vodních tocích (BEZPEČNĚ U VODY 2021) na kontroly chatových oblastí, podávání alkoholu mládeži, pátrání po osobách a věcech. Tyto akce, pokud to bude bezpečnostní a epidemiologická situace dovolovat, budou plánovány i v roce 2022.

PREVENCE KRIMINALITY

V roce 2021 byla téměř v celém druhém pololetí školního roku uzavřena všechna školská zařízení, a to z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. Z tohoto důvodu byla v této době preventivní činnost ve školských zařízeních pozastavena. 

Během roku bylo preventisty a koordinátory prevence kriminality provedeno celkem 234 přednášek a besed, při nichž bylo osloveno 3 399 dětí a studentů a dále 117 seniorů. 

Z důvodu špatné epidemiologické situace v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) byla od listopadu 2021 pozastavena přednášková preventivní činnost. 

Nejčastějšími tématy přednášek a besed bylo právní vědomí, bezpečný internet a sociální sítě, domácí násilí, kyberšikana, šikana, drogy a jiné nežádoucí závislosti, bezpečnost v silničním provozu, ale také seznámení s prací policistů a v neposlední řadě i návazný program protidrogového vlaku pod novým názvem „Tvoje cesta načisto“. U dětí a mládeže proběhla i další přednášková činnost např.: bezpečná cesta do školy, bezpečné chování na internetu, jízda na kole, dopravní výchova, trestní odpovědnost, sešit plný průšvihů, cizí člověk, domácí násilí, osobní bezpečí, závislosti na moderních technologiích aj. U seniorů se přednášelo na téma trestná činnost páchaná na seniorech, senior a internet, bezpečnost v kyberprostoru, domácí násilí, osobní bezpečí a právní vědomí.

Velké preventivní akce pro veřejnost byly v první polovině roku 2021 zrušeny z důvodu výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, nouzového stavu a  následných opatření. V době nouzového stavu byla otevřena některá školská zařízení pro děti pracovníků IZS, pro které byl připraven a následně i předán různý preventivní materiál a výukové pracovní listy týkající se problematiky např. šikany, kyberšikany či dopravní výchovy, jízdy na kole nebo také bezpečného chování na internetu. 

Od května do září se preventisté zaměřili především na cyklisty, pro které připravili několik preventivních akcí po celém kraji. Některé z nich byly ve spolupráci s BESIPem a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, která na preventivní akce pro cyklisty dodala reflexní pásky a náplasti v krabičce. Tyto a další preventivní předměty jako blikající reflexní pásky, cyklomapy, reflexní tyčky do výpletů kol, blikající odrazky, přední světla na kolo, cyklolékárničky aj. si mohli cyklisté z těchto akcí zdarma odnést. 

Během roku proběhly v Karlovarském kraji celorepublikové preventivní akce Pomněnkový den, Evropský den proti vloupání, Bezpečně u vody, Kyberkampaň, Zebra se za tebe nerozhlédne, literární a výtvarné soutěže s dopravní tématikou a Mezinárodní den seniorů. Dalšími regionálními akcemi, které v uplynulém roce proběhly, byly Den s BESIPem, Den prevence, Den zdraví, KRIMIFEST 2021, dětské letní a příměstské tábory nebo preventivní akce zaměřené cyklisty, motocyklisty, seniory a na kontrolu zabezpečení chat.

V první polovině roku 2021 byl v Karlovarském kraji připravován samostatný projekt „Advent seniorům“ z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra pro rok 2021, který byl realizován během adventu v době od 28. 11. do 24. 12. 2021. Projekt byl rozdělen do 4 adventních týdnů, a každý týden byl zaměřen na jinou problematiku ohledně páchané trestné činnosti na seniorech. Cílem tohoto projektu bylo oslovit co nejširší skupinu obyvatel nad 65 let a zaměřit se jak na seniory aktivní tak i neaktivní. V Českém rozhlase byly během adventní doby odvysílány 4 preventivní audiospoty zaměřené na kapsáře v době adventu, na online nákupy, na podomní prodejce a na platby kartou či výběry z bankomatů. Audiospoty byly odvysílány i v obchodních centrech po celém Karlovarském kraji. Na danou problematiku byly vytvořeny i preventivní letáčky, přičemž každý kromě preventivních rad obsahoval i drobný dárek jako krytku webkamery, čistící ubrousek na brýle, pouzdro na kreditní kartu a kapesní lupu. Projekt byl veřejností velmi kladně oceněn.

I v roce 2021 preventisté pokračovali v projektu z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra pro rok 2020 „Zabraň šikaně, nebuď lhostejný“. Ten byl určen pro vytipované základní školy, které se s tímto aktuálním problémem často potýkají. Preventivní program má 2 výukové hodiny a skládá se ze dvou částí (teoretické části a modelových situací), doplněn je preventivním spotem na šikanu. Pro rodiče je připraven leták s radami, jak poznat šikanu a na koho se obrátit s pomocí.

V první polovině roku 2021 proběhlo i dokončení preventivního projektu „Nenechte se podvést a okrást“ – který je zaměřen především na neaktivní seniory a upozorňuje na nejnovější trendy podvodných jednání páchaných právě na seniorech. V rámci projektu byly vytvořeny 3 rozhlasové spoty ohledně podvodných jednání, které byly odvysílány průběžně v Českém rozhlasu. Probíhali i besedy na dané téma s aktivními seniory v seniorských spolcích, kde obdrželi mimo preventivních rad i kalendář pro rok 2021 s preventivními radami, ale i brožurku upozorňující na podvodná jednání. Navazuje na projekt pro seniory z roku 2019. 

Dlouhodobým projektem je Ajaxův zápisník, do kterého se ve školním roce 2020/2021 přihlásilo celkem 72 škol s 2497 žáky. Ve školním roce 2021/2022 se do projektu vzhledem k uzavření školských zařízení z důvodu krizových opatření v rámci COVID-19 přihlásilo 42 škol s 1376 žáky. Od roku 2010 je dotován odborem školství Krajského úřadu Karlovarského kraje jako projekt Ajaxův zápisník II. Krajský úřad Karlovarského kraje i v tomto roce na tento projekt poskytl grant ve výši 200 000,- Kč. Policisté – preventisté docházejí do škol a v rámci projektu s dětmi probírají jednotlivé kapitoly z oblasti ochrany života, zdraví, majetku a z oblasti sociálně patologických jevů.

Zdroj: Policie ČR

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře