dopravní nehody, pátrání, Krimi zprávy, zprávy karlovarsko, policie, dopravní policie, cizinecká policie, pátrání, kriminální policie,

Zhodnocení bezpečnostní situace a práce Policie ČR. V roce 2020 bylo na území Karlovarského kraje zjištěno 4 422 trestných činů.

V porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu kriminality o 1 313 trestných činů, což v procentuálním vyjádření znamená 22,89 %. Pokles byl zaznamenán v podstatě ve všech oblastech kriminality. V loňském roce se policistům podařilo objasnit 2 758 trestných činů. Objasněnost stoupla na 62,37 %.

Pro spáchání trestné činnosti bylo stíháno 2 846 osob. Policisté zajistili a zadrželi 1 666 osob, 135 osob předvedli, 67 osob zatkli na základě příkazu justičních orgánů, vypátrali 54 pohřešovaných osob a 104 odcizených motorových vozidel.

Na poklesu nápadu trestné činnosti měla zcela jistě na území Karlovarského kraje vliv mimořádná a krizová opatření a vyhlášený nouzový stav související s výskytem onemocnění Covid-19, jenž zapříčinili menší mobilitu osob a omezení vstupu občanů ostatních zemí. Dalším faktorem mohla být také novelizace trestního zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 Kč. Určitá protiprávní jednání nepřesahující 10 000 Kč, tak jsou od října kvalifikována jako přestupek proti majetku.

NÁSILNÁ KRIMINALITA

Na úseku násilné trestné činnosti bylo spácháno 354 trestných činů, což je o 62 méně oproti roku 2019. Objasněnost v procentuálním vyjádření činila 76,55 %. Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali celkem 6 vražd spáchaných na území kraje. V roce 2020 byl zaznamenán pokles spáchaných vražd o 3 případy oproti roku 2019. Jednalo se o 1 vraždu ve stádiu pokusu a o 5 dokonaných skutků. Nejčastějšími důvody byly mezilidské vztahy, a to slovní rozepře ve spojení s předchozím fyzickým napadením nebo alkoholem a v jednom případě majetkový prospěch. V roce 2020 bylo objasněno 5 vražd a šestou vraždu novorozence kriminalisté dodatečně objasnili na začátku letošního roku. Více informací k případu zde

Porovnáním roku 2019 a roku 2020 byl zjištěn pokles spáchaných trestných činů násilného charakteru o 14,90 %. Došlo k výraznému poklesu počtu trestných činů úmyslných ublížení na zdraví o 38,33 % a nebezpečného vyhrožování o 46,26 %, naopak stoupl počet spáchaných trestných činů loupeží o 18,47%.

DROGY

Kriminalisté ze skupiny TOXI v oblasti drogové problematiky zrealizovali v roce 2020 celkem 93 případů, přičemž v 7 případech odhalili pěstírny rostlin marihuana a 1 varny pervitinu. Jednou z největších odhalených pěstíren v loňském roce byla pěstírna poblíž Horního Slavkova, kde policisté zajistili přes 2 500 rostlin konopí. Obviněn byl dvaačtyřicetiletý cizinec, který byl na základě rozhodnutí soudu vzat do vazby.

MRAVNOSTNÍ KRIMINALITA 

Mravnostních deliktů bylo spácháno 82, z čehož u 51 z nich si pachatelé vyslechli obvinění. Objasněnost činila 62,20 %. Porovnáním nápadu trestné činnosti roku 2019 s rokem 2020 byl zaznamenán pokles mravnostních trestných činů o 9, což činí pokles o 9,89 %. Největší pokles trestných činů mravnostních byl zaznamenán u trestného činu pohlavního zneužívání o 30 % a u trestného činu znásilnění o 8 %.

HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA

V roce 2020 došlo oproti roku 2019 na území Karlovarského kraje k poklesu trestných činů hospodářského charakteru o 234 případů. V roce 2020 bylo zjištěno 400 trestných činů a objasněnost činila 63,25 %. Z jednotlivých druhů hospodářské kriminality stále převládají trestné činy podvodů, zpronevěry a trestná činnost proti měně a platebním prostředkům.

V roce 2020 došlo po linii hospodářské trestné činnosti k zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a zajištění náhradních hodnot v celkové výši téměř 81 mil. Kč. Jedním ze zajímavých případů, který v roce 2020 kriminalisté realizovali, byl případ zpronevěry, během jehož vyšetřování byl státní zástupce požádán vyšetřovatelem o vydání souhlasu k zajištění výnosu z trestné činnosti přesahující částku 70 mil. Kč.

Za účelem odhalování a vyšetřování daňové trestné činnosti je v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zřízena pracovní skupina „KOBRA“, jejíž součástí je kromě Policie České republiky rovněž Celní správa České republiky a Finanční úřad pro Karlovarský kraj. V roce 2020 konala tak pracovní skupina trestní řízení v celkem 26 případech.

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

V Karlovarském kraji bylo v roce 2020 zjištěno 185 případů kybernetické kriminality, došlo tak k nárůstu o 8,8 % a objasněnost činila 36,75 %. Stejně jako v roce 2019 by nejčastějším trestným činem podvod v prostředí internetu. Pachatelé této formy trestné činnosti využívají anonymitu prostředí a pod smyšlenými legendami získávají od poškozených finanční prostředky. Nejběžnější scénář je vylákání finanční prostředků pod příslibem dodání zboží nebo služby, k čemuž však nedošlo.

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Na území Karlovarského kraje došlo v loňském roce k 1 890 majetkovým trestným činům, což je o 713 trestných činů méně než v předchozím roce. Objasněnost v oblasti majetkové trestné činnosti dosáhla 44,55 %.

Došlo ke snížení celkového nápadu u většiny majetkových trestných činů vyjma malého nárůstu o 2 případy u vloupání do restaurací a hostinců. Celkový pokles majetkové kriminality činil 27,39 %. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u krádeží kapesních o 67,42 %, u zpronevěr o 57,89 % a u krádeží věci z motorových vozidel o 39,19 %. U krádeží vloupáním došlo k největšímu snížení nápadu trestných činů u vloupání do víkendových chat soukromých osob o 22,98 %.

Za zmínku z majetkové trestné činnosti stojí objasněný případ, kdy z trezoru jednoho z obchodních domů na Chebsku byly odcizeny téměř čtyři miliony korun. Dále případ objasněné série vloupání do garáží a dalších objektů, které se pachatelé dopouštěli několik měsíců na území celého Karlovarského kraje.

PŘESTUPKY 

V roce 2020 policisté na území Karlovarského kraje řešili celkem 41 002 přestupků. Po linii služby pořádkové policie bylo evidováno 28 626 přestupků, po linii služby dopravní policie 11 082 přestupků a po linii služby cizinecké policie 1 294 přestupků.

DOPRAVNÍ NEHODOVOST A DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE

Dopravní policisté v loňském roce řešili celkem 2 228 dopravních nehod, při kterých bylo 11 osob usmrceno, 65 osob těžce zraněno a 661 osob lehce zraněno. Hmotná škoda odhadnuta při dopravních nehodách činila přes 115,5 mil. Kč. Nejčastější příčinnou dopravních nehod v 1 328 případech byl nesprávný způsob jízdy, což je zejména nevěnování se řízení motorového vozidla a situaci v silničním provozu.

V porovnání s předchozím rokem došlo v roce 2020 k poklesu o 392 dopravních nehod a k poklesu počtu usmrcených o 2 osoby. Dále došlo ke snížení o 223 dopravních nehod, jejichž příčinou byl nesprávný způsob, ke snížení počtu dopravních nehod pod vlivem alkoholu o 37 nehod a snížil se i počet nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí o 35 nehod nebo nedáním přednosti v jízdě o 22 nehod. Zaznamenán byl také pokles u střetů s lesní zvěří nebo domácím zvířetem, kdy došlo k 136 srážkám, což je oproti roku 2019 méně o 117 těchto srážek.

Jednou z příčin poklesu těchto ukazatelů může být souvislost s výskytem onemocnění Covid-19, opakovaně vyhlášeným nouzovým stavem a vydanými opatřeními. Tato opatření se dotkla také silničního provozu, který v loňském roce na území Karlovarského kraje hlavně v době nouzového stavu v jarních měsících poklesl.

Během roku 2020 byly na území Karlovarského kraje vyhlašovány dopravně bezpečnostní akce zaměřené na celkový dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a na priority, které vyhlásila policie na rok 2020. Jednalo se zejména o zranitelné účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a řidiči motocyklů. Dalším porušováním pravidel silničního provozu, na který byl dohled zaměřen, je nevěnování se řízení a zejména pak držení hovorového zařízení. Dohled nad silničním provozem byl zaměřen také na obecné dodržování pravidel silničního provozu, používání bezpečnostních pásů, dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek. Těchto akcí se účastnili policisté z pořádkové, dopravní a cizinecké policie.

CIZINECKÁ POLICIE

Policisté z odboru cizinecké policie pokračovali v roce 2020 v realizaci opatření směřujících k odhalování nelegální migrace a odhalování protiprávních jednání cizinců souvisejících s porušování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění.

Policisté z odboru cizinecké policie v roce 2020 zahájili správní vyhoštění cizinců z území členských států EU celkem ve 169 případech. Ve 124 případech byl důvodem pro zahájení o správním vyhoštění z území ČR, resp. z území členských států EU, neoprávněný pobyt na území ČR. V oblasti výkonu zaměstnání bez povolení k zaměstnání, tzv. „nelegálního zaměstnání“ bylo 45 odhalených případů. Rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR, resp. EU, jakož jeden ze způsobů ukončení neoprávněného pobytu cizince na území ČR bylo vydáno ve 24 případech.

V roce 2020 bylo policisty odboru cizinecké policie provedeno celkem 6 106 pobytových kontrol. Jednalo se o kontroly ubytovacích objektů, objektů pro výdělečnou činnost či kontroly jiných objektů. Při těchto kontrolách bylo zkontrolováno 15 946 cizinců.

Při odhalování nelegální migrace policisté využívají speciální techniku, jako jsou například termovizní vozidla či speciální tzv. „schengenbusy“ pořízené v roce 2019. Ty jsou vybavené nejmodernější mobilní technikou napomáhající policistům efektivní kontrole cizinců, a to zejména při posuzování pravosti dokladů totožnosti předkládaných od cizinců při jejich kontrolách přímo v terénu. Dále policisté odboru cizinecké policie v roce 2020 během kontrol využívali speciální technikou umožňující vyhledávání osob v úkrytu dodávkových vozidel a kamionů, a to Heartbeat detektorem, který na základě tlukotu srdce odhalí ukryté osoby ve vozidlech. Tento přístroj zcela jednoznačně napomohl k odhalení případu převaděčství na dálnici D6 před Sokolovem, kde bylo v návěsu kamionu odhaleno 11 neoprávněně pobývajících cizinců.

Nejnáročnější činností bylo v roce 2020 bezesporu zajištění dočasně znovuzavedené ochrany vnitřní hranice se Spolkovou republikou Německou a s tím související provádění kontrol. Na jaře po dobu téměř 3 měsíců primárně policisté z cizinecké policie zabezpečovali realizaci opatření na státní hranici, a to přímo na hraničních přechodech, které byly Vládou ČR určeny k překračování státní hranice. V Karlovarském kraji se postupně jednalo o 4 otevřené hraniční přechody – Pomezí nad Ohří, Vojtanov, Boží Dar a Kraslice.

OBLAST VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 

K zajištění ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti osob na území Karlovarského kraje bylo v roce 2020 vyhlášeno celkem 157 bezpečnostních opatření, která byla zaměřena na kontrolu dodržování mimořádných opatření v souvislosti s bojem proti šíření nemoci Covid-19 a dále na riziková utkání, Světový pohár v triatlonu v Karlových Varech, ale i na kulturní a společenské akce jako byl např. Letecký den v Chebu. Další preventivní bezpečnostní opatření byla směřována např. proti pachatelům kapesních krádeží, bezpečnost na vodních tocích (BEZPEČNĚ U VODY 2020), na kontroly chatových oblastí, podávání alkoholu mládeží, pátrání po osobách a věcech. Tyto akce pokud to bude bezpečnostní a epidemiologická situace dovolovat, budou plánovány i v roce 2021.

Zvýšená pozornost byla i nadále věnována preventivním, ale i represivním opatřením na úseku distribuce a konzumace drog v příhraničních tržištích, a to i ve spolupráci s orgány policie jednotlivých spolkových zemí Německa, se kterými Karlovarský kraj sousedí.

I v roce 2020 nadále probíhal projekt „Časná defibrilace v Karlovarském kraji“, kdy bylo Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje zapůjčeno 20 kusů automatických externích defibrilátorů (AED). Tyto defibrilátory byli po konzultaci s Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje rozmístěny v rámci služebních obvodů vybraných obvodních oddělení v Karlovarském kraji. Dále bylo dokončeno proškolení 20-ti lektorů-policistů, kteří na svých útvarech budou dále provádět periodická školení policistů z neodkladné první pomoci za použití AED. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje budou školení směřující k prohloubení znalostí a dovedností při poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace probíhat i v roce 2021. Policisté jsou vysíláni k případům, kde je předpoklad dojezdu Zdravotnické záchranné služby delší než 5 minut. V roce 2020 vyjížděli policisté k 7 případům. Při jednom z těchto zákroků se podařilo díky profesionálnímu a rychlému jednání policistů s využitím přístroje AED bezprostředně na místě obnovit životní funkce pacienta.

Ihned na začátku roku 2020 proběhl ve vybraných zdravotnických zařízeních v Karlovarském kraji seminář na téma „Útočník ve zdravotnickém zařízení“, při němž byly zdravotnickému i ostatnímu personálu vysvětlovány určité preventivní mechanismy a možné doporučené modely chování při případném útoku ve zdravotnickém zařízení, a to včetně praktických ukázek a nácviků. Dále musela být tato preventivní akce, která je pořádána ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Odborem bezpečnosti a krizového řízení, Odborem školství, dočasně pozastavena.

PREVENCE KRIMINALITY

Jelikož byla vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 na území České republiky uzavřena během roku 2020 všechna školská zařízení, bylo preventisty a koordinátory prevence kriminality ještě před jejich uzavřením provedeno celkem 131 přednášek a besed, při kterých oslovili 3 238 dětí a studentů a dále 165 seniorů. Osvětová činnost byla zaměřena nejen na děti a mládež, ale i na dospělou populaci, seniory a širokou veřejnost. Nejčastějšími tématy přednášek bylo právní vědomí, bezpečný internet a sociální sítě, šikana, drogy a jiné nežádoucí závislosti, bezpečnost v silničním provozu, osobní bezpečí, trestná činnost páchaná na seniorech a mnoho dalších.

Hromadné preventivní akce pro veřejnost byly v roce 2020 zrušeny z důvodu výskytu onemocnění Covid-19, nouzového stavu a následných opatření. V době nouzového stavu byla uspořádána soutěž pro děti z dětských domovů a z mateřských škol. Mimo nouzový stav bylo uspořádáno několik menších akcí, jako např. zimní preventivní akce v únoru, která byla realizována na Božím Daru v rámci Karlova Běhu, jenž byla zaměřena na prevenci krádeží věcí z vozidel, ale také na používání reflexních prvků. Během letních měsíců navštívili policisté několik dětských táborů a dále se zaměřili především na cyklisty, pro které připravili několik preventivních akcí po celém kraji ve spolupráci s BESIPem a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra.

V rámci bezpečnosti v silničním provozu proběhlo několik preventivních akcí ve spolupráci s dopravními inspektoráty jednotlivých územních odborů a s odborem služby dopravní policie. Akce byly zaměřeny především na bezpečnost v silničním provozu, dodržování pravidel silničního provozu, na bezpečnost chodců, ale také na cyklisty a motocyklisty.

Koordinátoři prevence zrealizovali v Karlovarském kraji řadu celorepublikových projektů, jako například Zebra se za tebe nerozhlédne, Řídím, piju nealko, Markétina dopravní výchova a zapojili se do celorepublikových akcí v rámci „Mezinárodního dne seniorů“ nebo „Bezpečně u vody“, kdy navštívili kempy a tábořiště hojně navštěvovaná v letních měsících turisty, kterým dávali rady ohledně bezpečnosti u vody. Všechny tyto preventivní akce byly realizovány za dodržení v té době platných protiepidemických opatřeních.

Připraveny a částečně realizovány byly dva projekty za podpory Ministerstva vnitra. Jedná se o projekty: „Zabraň šikaně, nebuď lhostejný“ a „Nenechte se podvést a okrást“. Část jejich realizace musela být přesunuta vzhledem k nepříznivé situaci spojené s výskytem onemocnění Covid-19 na území České republiky a platným vládním opatřením do první poloviny roku 2021.

Částečně realizován byl také náš dlouhodobý projekt „Ajaxův zápisník“ za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje, který na tento projekt poskytl grant ve výši 200 000,- Kč. Ve školním roce 2020/2021 do projektu přihlásilo 50 škol s 1745 žáky.

Zdroj: Policie ČR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře