územní studie, Mikroregion Sokolov, Jak bude moci Karlovarský kraj získat finanční prostředky na transformaci po útlumu těžby?
Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s Karlovarským krajem, odborem regionálního rozvoje od loňského léta realizuje Územní studii vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ. 

V nejbližších dnech bude zahájena třetí a současně poslední etapa, která by mohla být dokončena ještě v letošním roce. Ještě před zahájením závěrečné etapy byla povinnost uskutečnit veřejnou konzultaci.

Ta proběhla 3. 11. 2021 v KASSU v Chodově. Vedle zástupců KARP, odboru regionálního rozvoje a zpracovatele (Institut regionálních informací) bylo přítomno několik starostů a zástupců firem z regionu. Všichni přítomní se postupně ke studii mohli vyjádřit, nicméně nikdo nevznesl žádnou zásadní připomínku. Výstupy z jednotlivých etap jsou k dispozici zde.

Hlavní cíle řešení:
  • Cílem územní studie je navrhnout vizi řešení možného rozvoje (směřování) Mikroregionu Sokolov – východ v průběhu ukončování a po ukončení těžby hnědého uhlí, vycházející zejména z potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
  • Územní studie navrhne vhodnou přeměnu struktury místní ekonomiky po ukončení povrchové těžby hnědého uhlí a navazujících činností.
  • Dalším cílem územní studie je návrh konkrétních opatření a rozvojových záměrů v řešeném a zájmovém území, zejména v oblastech kapacit pro hospodářský rozvoj, nové ekonomické aktivity, orientace školství/vzdělávání, rozvoj bydlení a celkové funkční struktury sídel, dopravní a technické infrastruktury, centrálního zásobování teplem, obnovy a rekreační funkce krajiny, a v oblasti lidských zdrojů.
  • Cílem obnovy krajiny po útlumu těžby je nalezení nové identity a zlepšení image území.
  • Územní studie definuje potřeby pro rozvoj a regulaci rozvoje území Mikroregionu Sokolov – východ v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje území, který zabezpečuje uspokojení současných potřeb, aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací budoucích.
  • Výhled budoucích potřeb a vize rozvoje řešeného území bude zpracována ve dvou časových výhledech, v krátkodobém horizontu (5 let) a s dlouhodobým výhledem pro časový horizont 30 let.
  • Územní studie bude primárně zaměřena na řešené území Mikroregionu Sokolov – východ. V souladu s cíli a úkoly této územní studie se bude zabývat, analyzovat a navrhovat řešení, v rozsahu tohoto zadání, také v zájmovém území.
  • Řešené i zájmové území je organickou součástí regionu a celého území Karlovarského kraje. Územní studie bude v analytické i návrhové etapě zohledňovat možné vlivy regionu na řešené území i obráceně dopady situace v obcích řešeného a zájmového území na území celého Karlovarského kraje.

Zdroj: Měníme kraj

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře