Příjemci důchodů a jejich důchody v Karlovarském kraji
Příjemci důchodů a jejich důchody – V Karlovarském kraji bylo na konci roku 2022 evidováno 77 948 příjemců všech typů důchodů, tj. starobních, invalidních, sirotčích, vdovských či vdoveckých. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (sólo) činila v roce 2022 celkem 17 436 Kč, přičemž muži pobírali v průměru o 3 017 Kč více než ženy.

V Karlovarském kraji pobíralo v prosinci roku 2022 některý ze všech typů důchodů celkem 77 948 osob, z toho 45 830, tj. 58,8 % byly ženy. Počet příjemců důchodů tak meziročně klesl o 222, tj. o 0,3 %. Plný starobní důchod (sólo) pobíralo 49 504 seniorů, mezi nimi bylo 26 052 žen a 23 452 mužů. Meziročně doznal počet starobních důchodců mírný pokles o 0,3 %.

Průměrný důchod celkem v Karlovarském kraji v prosinci roku 2022 činil 16 865 Kč, což je o 16,7 % více než v předcházejícím roce. V porovnání s výší průměrného důchodu v ČR (17 320 Kč) byl průměrný důchod v Karlovarském kraji nižší o 455 Kč. Nejvyšší průměrný důchod byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (18 714 Kč), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (16 797 Kč). V porovnání s rokem 2013 vzrostl průměrný celkový důchod v našem kraji o 61,0 %.

Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (sólo) činila v našem kraji na konci roku 2022 celkem 17 436 Kč, což bylo o 662 Kč méně než kolik činil republikový průměr (18 098 Kč). Muži přitom pobírali důchod o 3 017 Kč vyšší (19 024 Kč) než ženy. V mezikrajském srovnání se na prvním místě pomyslného žebříčku umístilo Hlavní město Praha, kde byl ve sledovaném období vyplácen průměrný starobní důchod (sólo) o 1 832 Kč vyšší než v Karlovarském kraji. Náš  kraj se v tomto hodnocení zařadil na poslední příčku mezi všemi regiony ČR.

Zaměříme-li se na počet důchodů vyplácených v závislosti na některém stupni invalidity, zjistíme, že mezi příjemci důchodů s přiznaným stupněm invalidity bylo v roce 2022 více žen (5 334) než mužů (4 958). Mezi muži převládali ti, kteří pobírali invalidní důchod 3. stupně (2 298, tj. 46,3 % všech mužů s invalidním důchodem). Ženy nejčastěji pobíraly důchody pro invaliditu 1. stupně (2 304, tj. 43,2 % všech invalidních žen).

V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu. V prosinci 2022 pobíralo v Karlovarském kraji předčasný starobní důchod (ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským nebo vdoveckým) 31,2 % starobních důchodců. Ve srovnání s rokem 2013 tak vzrostl podíl osob, které do důchodu odešly předčasně o 5,4 procentního bodu.

Při pohledu na mezikrajské srovnání zjišťujeme, že do předčasného starobního důchodu odcházejí nejčastěji lidé v Kraji Vysočina (36,9 %), nejméně naopak v Hlavním městě Praze (14,4 %). Karlovarský kraj zaujímá deváté místo pomyslného žebříčku a celorepublikový průměr převyšuje o 2,4 procentního bodu.

Trend odchodu do předčasného starobního důchodu je u obou pohlaví v kraji dlouhodobě vzestupný. V průběhu posledních deseti let jsme zaznamenali nárůst počtu předčasných důchodců – mužů o 19,4 % a žen – důchodkyň o 20,6 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodkyň ve sledovaném roce 2022 činil 30,5 %, zatímco u mužů dosáhl tento podíl 32,3 %.

V rámci meziokresního srovnání kraje žilo v prosinci 2022 nejvíce příjemců starobních důchodů v okrese Karlovy Vary (20 252 osob) a nejméně v okrese Sokolov (14 105 osob). Nejvyšší průměrný starobní důchod (sólo) ve výši 17 702 Kč byl na konci roku 2022 vyplácen v okrese Sokolov a nejnižší v okrese Cheb (17 192 Kč).

Při porovnání starobních důchodů podle pohlaví zjišťujeme, že ve sledovaném období vykazovali nejvyšší průměrnou měsíční výši starobních důchodů (bez souběhu) muži v okrese Sokolov (19 559 Kč) a ženy v okrese Karlovy Vary (16 078 Kč). Naopak nejnižší hodnoty byly uvedeny u mužů v okrese Cheb (18 602 Kč) a u žen v okrese Sokolov (15 948 Kč).

Z okresů Karlovarského kraje využívají nejčastěji možnost odejít do předčasného starobního důchodu lidé v okrese Sokolov (34,6 % všech příjemců starobních důchodů), nejméně pak v okrese Karlovy Vary (28,3 %).

Srovnáme-li druhy důchodů podle stupně invalidity, zjistíme, že nejvíce osob pobírajících důchod pro invaliditu 1. a 2 . stupně žije v okrese Sokolov (2 419) a pro invaliditu 3. stupně v okrese Cheb (1 486).

V České republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2022 evidováno 873 důchodců ve věku 100 a více let. Výrazně mezi nimi převažovaly ženy (88,1 %). V Karlovarském kraji ve sledovaném období žilo 18 osob stoletých a starších, z toho bylo 16 žen (88,9 %).

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře