Město Karlovy Vary má nový územní plán
Karlovy Vary mají nový územní plán. Jeho vydání formou opatření obecné povahy schválilo v úterý 25. ledna 2022 městské zastupitelstvo.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

„Jsem rád, že se nám podařilo celou proceduru tvorby nového územního plánu dotáhnout do zdárného konce a po dlouhých letech máme v ruce nejdůležitější nástroj územního plánování, jakýsi ‚zákon‘ po všechny, kdo se chtějí podílet na rozvoji města,“ konstatoval náměstek primátorky Josef Kopfstein, který je zároveň takzvaným určeným zastupitelem pro územní plán. 

Tvorba klíčové územně plánovací dokumentace se protáhla na téměř 15 let. Pořízení Územního plánu Karlovy Vary bylo zastupitelstvem schváleno v dubnu roku 2008. Následovala náročná práce zpracování dokumentace, projednávání, vypořádávání stovek stanovisek dotčených orgánů, připomínek okolních obcí, organizací, veřejnosti a námitek vlastníků nemovitostí. Proběhlo několik veřejných projednání návrhu územního plánu a jeho úprav. Do finální fáze příprav promluvila i epidemie koronaviru. Opakované veřejné projednání v dubnu loňského roku muselo proběhnout distanční formou na internetové aplikaci.

Územní plán je základním dokumentem pro územní plánování, stavební činnost a rozvoj města. Stanovuje pravidla zástavby, řeší prostorové a funkční uspořádání jednotlivých území a stanovuje možnosti využití ploch v nich.

Dokument se mimo jiné věnuje obchvatu města a bytové výstavbě. Z různých variant, které byly uvažovány a projednávány, byl do územního plánu zanesen takzvaný velký obchvat, čímž město ctí nadřazenou územně plánovací dokumentaci Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1. Pro rozsáhlejší bytovou výstavbu byla zvolena oblast v okolí Staré Role.

Nový územní plán nabyde účinnosti 15. dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary – Oznámení o vydání Územního plánu Karlovy Vary a nahradí tak dokument z roku 1997. Dostupný bude na webu magistrátu města v sekci Územní plánování.

Zdro a fotoj: Magistrát města Karlovy Vary

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře