Životní podmínky v Karlovarském kraji

Daň z nemovitých věcí – informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani z nemovitých věcí na rok 2021

Od 4. 1. 2021 do 1. 2. 2021 běží zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021. Pro vyměření daně z nemovitých věcí je rozhodný stav k 1. lednu příslušného kalendářního roku.

Povinnost podat daňové přiznání se týká těch vlastníků nemovitých věcí, u kterých došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. ke změně výměry nebo druhu pozemku, k nově zapsané budově, koupi či prodeji nemovité věci apod.). Poukazujeme přitom na zákonnou okolnost na této dani, že pokud poplatník ve stanovené lhůtě daňové přiznání nestihne podat, nebude ze strany správce daně sankcionován (nebude-li k tomu vysloveně úředně vyzván), neboť mu nevzniká povinnost uhradit pokutu za pozdní podání (ustanovení § 15a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů).

Z důvodu zajištění zdravotní bezpečnosti daňových poplatníků a úředních osob v době nepříznivé epidemiologické situace v tomto exponovaném období žádáme poplatníky, aby nevolili osobní návštěvu úřadu pro své potřeby související s podáním daňového přiznání, ale přednostně využili možnosti telefonické konzultace. Na jednotlivých pracovištích Finančního úřadu pro Karlovarský kraj byly zřízeny telefonní informační linky, na které se mohou poplatníci obrátit s dotazem, žádostí o informace či pomoc s vyplňováním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Jejich seznam zasíláme v příloze a bude rovněž zveřejněn na stránkách finanční správy a budovách našeho úřadu.

Pro samostatné vyplnění daňového přiznání je pak také výhodné využít daňového portálu https://www.daneelektronicky.cz/ , jehož prostřednictvím lze zpracovat nebo činit podání daňového přiznání elektronickou formou. Po zadání základních údajů o přiznávaných pozemcích, stavbách nebo jednotkách, aplikace EPO automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně (sazby daně, průměrné ceny za 1 m2 pozemků zemědělské půdy, koeficienty atd.), daň vypočte a formálně zkontroluje. Daňové přiznání je pak možné vytisknout, podepsat a doručit místně příslušnému finančnímu úřadu. Odeslání lze také realizovat přímo z aplikace s dodatečným doručením systémem generovaného a poplatníkem pouze podepsaného potvrzení (do 5 dní).

Protože i v období ledna 2021 lze očekávat výrazné omezení úřední doby finančních úřadů, jsou na všech pracovištích po převážnou část každého pracovního dne pro vlastní podání daňového přiznání umístěny veřejně přístupné sběrné boxy (poštovní schránky), kam mohou poplatníci vhodit své zcela nebo částečně vyplněné daňové přiznání s uvedením telefonního a e-mailového kontaktu pro možnost zpětného kontaktu ze strany správce daně, což je upřednostňováno oproti formálním způsobům vedení řízení. Stejně tak je možné do boxu vložit i jen neformální požadavek na telefonickou konzultaci s uvedením nacionálií a kontaktů. Upozorňujeme, že v případě pracovišť v režimu 2+2 tj. v místě Územního pracoviště v Aši, v Kraslicích, v Mariánských Lázních a v Ostrově se tyto boxy nacházejí na podatelnách městských úřadů, neboť i v nadcházející době bude nutné počítat s jejich pokračujícím dočasným uzavřením.

Daň z nemovitých věcí je splatná k 31. 5. 2021. Připomínáme, že od roku 2016 existuje možnost placení daně prostřednictvím SIPO (přímé inkaso daně prostřednictvím České pošty s. p.). Tuto možnost lze využít za předpokladu, že poplatník u místně příslušného finančního úřadu podá Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

Pro úplnost ještě upozorňujeme na službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Podmínkou je podání vyplněného tiskopisu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem v termínu do 15. března zdaňovacího období u místně příslušného finančního úřadu.

Veškeré informace k problematice daně z nemovitých věcí a související tiskopisy jsou veřejnosti dostupné na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

Zdroj: Finanční úřad pro Karlovarský kraj

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře