zaměstnanost

Dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál

Zaměstnavatelům, kteří poskytují svým zaměstnancům náhradu mzdy za působení na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení. Činnost zaměstnanců na táborech a sportovních soustředěních představuje překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Uvolnění na akce pro děti a mládež nesmí bránit vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Při splnění zákonem stanovených podmínek uvolňuje zaměstnavatel své zaměstnance k činnosti na táboře či soustředění pro děti a mládež. Uvolnit zaměstnance může zaměstnavatel na dobu nejvýše 3 týdnů v kalendářním roce a v rámci tohoto období přísluší uvolněnému zaměstnanci náhrada mzdy po dobu nejdéle 1 týdne. Zaměstnavatel následně žádá o refundaci náhrady mzdy příslušnou správu sociálního zabezpečení. Náhrada mzdy může být zaměstnavateli uhrazena pouze v rozsahu stanoveném zákoníkem práce.

Na základě žádosti poskytuje úhradu OSSZ příslušná podle sídla zaměstnavatele (pokud jde o právnickou osobu) či místa trvalého pobytu (pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba). Zaměstnavateli je kromě náhrady mzdy hrazeno také pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a dále pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tedy veřejná pojistná, která zaměstnavatel z tohoto plnění platí jako poplatník.

Jestliže zaměstnavatel vyplatil mzdu více zaměstnancům, může nárok na refundaci uplatnit v rámci jedné žádosti, anebo může nárok uplatnit prostřednictvím samostatných žádostí. Doporučený vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ, a to včetně interaktivní podoby. Žádost musí vedle standardních náležitostí podání obsahovat výši náhrady mzdy, uvedení konkrétních kalendářních dnů, za něž byla náhrada mzdy zaměstnanci poskytnuta, a uvedení způsobu, jakým má být úhrada provedena. Zaměstnavatel může nárok na refundaci uplatnit ve tříleté lhůtě ode dne její výplaty zaměstnanci.

Zaměstnavatel je povinen k žádosti doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí, tedy že:
  • uvolněný zaměstnanec vykonával činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, jeho zástupce pro věci hospodářské a zdravotní, oddílového vedoucího, vychovatele, instruktora, středního zdravotnického pracovníka na táborech pro děti a mládež anebo obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže;
  • uvolněný zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží;
  • uvolněný zaměstnanec vykonával činnost v rámci akce pořádané právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a práce s dětmi a mládeží je zároveň hlavní činností této právnické osoby;
  • došlo k faktickému poskytnutí náhrady mzdy zaměstnanci.

O žádosti zaměstnavatele bude rozhodnuto ve správním řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde místně příslušné OSSZ. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zdroj: Státní správa

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře